Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para instalación de cubierta fotovoltaica en Cataluña.

8-3-10. Juan Alcolado
lunes, 8 marzo 2010. Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de Cataluña, ha publicado licitación para instalación de una pérgola fotovoltaica en 60 kwp sobre cubierta en edificio público.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCIO del Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXXXXX, sobre contratación de obras.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació Administrativa
c) Número d’expedient: 21/10 FEOSL
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte d’obres per la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica en 60 Kwp en coberta al parc Ramon Barnils
b) Lloc d’execució: XXXXXXXXXXXXXXX
c) Termini d’execució: 3 mesos
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
4. Pressupost base de licitació: 302.583,60 € (IVA no inclòs).
5. Garanties:
Garantia provisional: No exigible
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament - Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Perfil del contractant de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXXX, accessible des de la pàgina web: www.XXXXXXXXXXXXXXX.es, i a la Direcció de Medi Ambient.
b) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXXXXXX, 1
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXXXXXX
d) Telèfon: 93.XXXXXXXXXXXXXXX
e) Fax: 93.XXXXXXXXXXXXXXX
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins el dia anterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes, de dilluns a dissabte en horari d’atenció al públic.
7. Requisits específics del contractista
- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Veure clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Dins dels 13 dies naturals a comptar de l’última publicació de l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el perfil del contractant de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXXX, de dilluns a dissabte en horari d’atenció al públic.
b) Documentació a presentar: La indicada a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXXX, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
2. Domicili: Plaça de XXXXXXXXXXXXXXX
3. Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXXXXXX
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 20 dies.
e) Admissió de variants: No
9. Obertura de les ofertes
Sobre núm. 2
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXXX
b) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXXXXXX, 1
c) Localitat: XXXXXXXXXXXXXXX
d) Data: 5è dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte en el qual cas es traslladarà al primer dia hàbil següent.
e) Hora: 13 hores.
Sobre núm. 3
f) Entitat: Ajuntament deXXXXXXXXXXXXXXX
g) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXXXXXX
h) Localitat: XXXXXXXXXXXXXXX
i) Data: La que s’assenyali en el perfil del contractant.
j) Hora: 13 hores.
10. Despeses dels anuncis. A càrrec de l’adjudicatari.
11. Pàgina web on poden obtenir-se el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica: www.XXXXXXXXXXXXXXX.es (plataforma de contratación del estado), pestanya “licitaciones”, cercar “Nombre O. Contratación”, posar textualment “Junta de Gobierno del Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXXXXX” i buscar. Seleccionar el número de procediment licitatori que interessa i al final de la pàgina buscar “anuncio” i “pliegos” i seleccionar pdf.
XXXXXXXXXXXXXXX, 1 de març de 2010
XXXXXXXXXXXXXXX
Alcalde
PG-263206 (10.063.028)

Fecha límite: 22/03/2010 Importe Base: 302.583,60 €
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.358   €/KWh

05/12/2022   15:35 h.