Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Licitación de servicios de mantenimiento de instalación de ACS de polígonos y viviendas.

24-8-09. Generalitat de Catalunya
lunes, 24 agosto 2009. Generalitat de Catalunya
Licitación de servicios de mantenimiento de instalación de ACS de polígonos y viviendas.
La empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ADIGSA, ha licitado el mantenimiento de las instalaciones de ACS de diversos poligonos y viviendas. Se adjuntan a la presente las bases de licitación o concurso.

.1 Entitat adjudicadora: Administració Promoció i Gestió,S.A., empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
.2 Objecte:
a) Descripció: La Contractació del servei de manteniment de la instal•lació solar (plaques solars)per aigua calenta sanitària als polígons i habitatges de promoció pública d'obra nova administrats per Adigsa. Codi: 9F504.
b) Termini de vigència: D'un any i prorrogable per altre any.
.3 Tramitació i procediment d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
.4 Pressupost de licitació: 134.913,80 euros IVA del 16% no inclòs.
.5 Obtenció de documentació i informació: el plec de bases de la licitació, el contracte tipus, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de documentació que conforma la licitació estaran a disposició de les persones interessades, durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 14 hores dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat: Adigsa, empresa pública
Barcelona: c. de la Diputació, 92, 08015 Barcelona.
Tarragona: av. Ramón y Cajal, 59 baixos, 43005 Tarragona.
Girona: c. de la Rutlla, 112, 17003 Girona.
Lleida: c. Clot de les Monges, 6-8 25002 Lleida.
Telèfon: 93-228-73-13
Fax: 93-228-71-02
.6 Requisits específics del licitador:
-Es sol•licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista en l'article 130 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases.
El licitador haurà d'acreditar la suficient solvència econòmica, financera i tècnica d'acord amb allò establert en els articles 63 al 68 de la LCSP. 
.7 Presentació d'ofertes:
a) Data límit: El termini de presentació de les ofertes conclourà a les 13:00 hores del dia 23 de setembre de 2009.
b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 5.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les ofertes.
e) No s'admetran ofertes variants.
.8 Obertura de les ofertes:
Tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 5 a les 11:00 hores del dia 28 de setembre de 2009, a la seu d'Adigsa a Barcelona.
.9 Altres informacions:
Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de bases.
1. Valoració econòmica de 0-60 punts.
2. Valoració metodologia de 0-40 punts.
3. Valoració mitjans tècnics i humans de 0-20 punts.
.10 Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.
.11 La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació associada al mateix es troba disponible al perfil d'Adigsa (http://adigsa.cat).

Barcelona, 22 de juliol de 2009

Frederic Linares
Conseller delegat

POR TAN SÓLO 25 €/mes (IVA no incl.)

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA + RECEPCIÓN DE PRESUPUESTOS + RECEPCION DE LICITACIONES MUNICIPALES

Descargue AQUI y remita YA su Solicitud de alta cumplimentada y firmada, por:

fax al 91 535 13 35

- email a info@suelosolar.es

Fecha límite: 23/09/2009 Importe Base: 156.500 €
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.240   €/KWh

03/12/2022   17:54 h.