Revosolar Solar Shop

Autoconsumo8 h.
0,0967 €/kWh 3,53%

WePower
0,0170 $ -3,49%

SolarPack
18,28 $ -0,11%

Litio
69,56 $ 69,61%

Concurso Público de concesión de cubierta para venta a red fotovoltaica en Lleida.

10-12-10
Juan Alcolado
905 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Lleida ha publicado Concurso Público para concesión demanial para la instalación y explotación de plantas solares fotovoltaicas sobre cubierta conectadas a la red del Polideportivo Municipal.

AJUNTAMENT DE XXXXXXXXXXXXXX
EDICTE 13499
Licitació d’una concessió demanial
El Ple de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX, en sessió extraordinària de 23 d’agost de 2010, va aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars que regiran la concessió demanial que es detalla a continuació, el qual s’exposa duran 10 dies hàbils perquè s’hi puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació. En cas que no se’n presentin, el Plec s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de resolució expressa.
Simultàniament, s’anuncia la convocatòria del procés de licitació que s’ajornarà, quan resulti necessari, en cas que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de la Corporació
c) Número d’expedient: 03/2010
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concessió demanial per a la instal·lació i explotació de plantes solars fotovoltaiques sobre coberta connectada a la xarxa del Poliesportiu municipal
b) Lloc d’execució: XXXXXXXXXXX
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris
4. Cànon base de licitació i durada del contracte
a) Cànon fix i mínim: 15.000,00 euros, IVA exclòs, millorable a l’alça
b) Cànon variable i mínim: 1.000,00 euros, IVA exclòs, actualitzat segons IPC, millorable a l’alça
c) Durada del contracte: 25 anys
5. Garanties
a) Garantia provisional: no s’exigeix
b) Garantia definitiva: 12.000,00 euros, exclòs l’IVA
6. Obtenció de documentació i informació
a) Documentació: a la seu de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX (plaça XXXXXXXXXXX Telèfon XXXXXXXXXXX) de 8 hores a 14 hores, de tots els dies hàbils, excepte dissabtes, durant el termini de presentació de propostes
b) Perfil del contractant de la corporació: http://XXXXXXXXXXX en format pdf
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se’n exigeix
b) Altres requisits. clàusula 14 del Plec
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals posteriors, a comptar de l’endemà d’aquest anunci en el BOP. En el cas que el termini finalitzi en dissabte o dia festiu, es prorrogarà automàticament fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent

b) Documentació a presentar: la que determina el Plec de clàusules
c) Lloc de presentació: Registre General d’entrada de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX, plaça XXXXXXXXXXX
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: quatre mesos següents a l’obertura de la proposta
9. Obertura de les ofertes
a) Lloc: seu de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX
b) Data obertura sobre número 2: a les 12 hores del primer dimarts hàbil següent al dia en què finalitzi el termini de presentació de les ofertes, excepte si és dissabte o festiu, que es produirà a la mateixa hora del 1r dia hàbil posterior o es produeixin les circumstàncies especificades a la clàusula 15 del Plec
10. Despeses d’anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
XXXXXXXXXXX, 22 de novembre de 2010 L’alcalde, XXXXXXXXXXX

Total Votos: 0
0 Participantes
Tu valoración:

Deja tus comentarios

Para comentar debe estar Registrad@ o REGISTRARSE
RECUPERAR CLAVE

De interés

IRENA y la ONU acuerdan impulsar las energías renovables en las operaciones de mantenimiento de la paz

Buscarán oportunidades para trabajar con los países que albergan operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU para identificar políticas, reglamentaciones y medidas técnicas del país anfitrión que ayudarían a aumentar su participación en EE.RR.

IRENA y la ONU acuerdan impulsar las energías renovables en las operaciones de mantenimiento de la paz

ANSE presenta alegaciones a la central fotovoltaica Lorca Solar por sus impactos sobre la biodiversidad

La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido a la Delegación del Gobierno en Murcia alegaciones contra una mega-planta fotovoltaica en Zarcilla de Ramos, que además tiene previsto un tendido de más de 40 km, afectando a 4 áreas protegidas.

ANSE presenta alegaciones a la central fotovoltaica Lorca Solar por sus impactos sobre la biodiversidad

Espacios publicitarios
Espacio Publicitario

Saber Solar

SL RANK

1-Revosolar solar shop 31 2-Wotech solar group limited 25 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 24 4-Comprasolar renovables, s.l.u 22 5-Circe (centro de investigación de recursos y consumos energéticos) 21 6-Eps solar 20 7-Artsolar energias alternativas 19 8-Oria ingeniería, s.l. 19 9-Skenta 19 10-E-concept home 11

Mercado eléctrico

0.16038747984 €/KWh
17/06/2021   08:32 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar

Tienda de renovables

Software libre