SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
Hipotético cambio de signo en gobierno ¿Pondría en riesgo despliegue renovable?

+ encuestas
Centro de Compras
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público para instalación de pérgola fotovoltaica en Barcelona.

18-5-10
Juan Alcolado
677 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso Público para la instalación de pérgola fotovoltaica.

AYUNTAMIENTO DE XXXXXXXXXXXX
EDICTO
del Ayuntamiento de XXXXXXXX, sobre contratación de obras.
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 1.228 de data 4 de maig de 2010, s’ha aprovat inicialment, i si s’escau definitivament, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que haurà de regir per la contractació, mitjançant procediment obert i tràmit urgent, de Pèrgola fotovoltaica a la plaça del XXXXXXXX de XXXXXXXX.
L’esmentat Plec de Clàusules s’exposa al públic pel termini de deu dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents per qui ho consideri adient.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament.
Simultàniament s’anuncia el procediment obert, d’acord amb les següents condicions i amb el ben estès que en cas que es presentin al·legacions als plecs de clàusules o al projecte, es suspendrà la licitació fins que, un cop resoltes, s’anunciï de nou la convocatòria.
Les dades d’aquesta licitació són les següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Sostenibilitat i Territori
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Pèrgola fotovoltaica a la plaça del XXXXXXXX
b) Lloc d’execució: XXXXXXXX
c) Termini d’execució: El termini d’execució de les obres serà, com a màxim, de 4 mesos, per l’execució de tots els treballs objecte del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa amb multicriteri
4. Valor estimat de licitació.
Import total: 243.438,17 €, més 38.950,11 d’IVA.
5. Garanties
Provisional: 7.303,15 €, corresponent al 3% de l’import de licitació, IVA exclòs.
Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La fiança definitiva es podrà optar per constituir-la mitjançant retenció del preu, sempre i quan l’adjudicatari provisional així ho hagi demanat expressament a la oferta.
6. Obtenció d’informació.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXX
b) Domicili: Pl.XXXXXXXX
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXX
d) Telèfon: 93.XXXXXXXX
e) Telefax: 93.XXXXXXXX
7. Obtenció de documentació.
En el Perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament, adreça: www.XXXXXXXX.cat/perfil_del_contractant.
8. Criteris de Valoració:
a) Volum d’Ocupació: màxim 30 punts;
b) Millor import de les millores: màxim 30 punts;
c) Millor programa de treball i procés constructiu: màxim 30 punts;
d) Major termini de garantia sobre l’any proposat: màxim 5 punts;
e) Oferta econòmica: màxim 5 punts;
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà en que surti publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació que integrarà les ofertes s’assenyala a la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament de XXXXXXXX, Registre general,
- Horari: de dilluns a dijous de 8:00 a 20:00, i divendres de 8:00 a 14:30 hores
- Domicili: Plaça XXXXXXXX
- Localitat i codi postal: XXXXXXXX
10. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXX
b) Domicili: Pl. XXXXXXXX
c) Localitat: XXXXXXXX
d) Dia i Hora: s’especificarà en el perfil del contractant (www.XXXXXXXX.cat/perfil_del_contractant)
e) Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
11. Despeses d’anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari les de licitació i adjudicació.
XXXXXXXX, 4 de maig de 2010
XXXXXXXX
Alcalde
PG-268843 (10.134.002)

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Juan J. Alcolado

4/10/2018 · Red Eléctrica Española propone incrementar su retribución en más de un 15% con cargo al recibo de la luz.

SL RANK
1-Revosolar solar shop 34 2-Saclima solar fotovoltaica 22 3-Krannich solar 16 4-Censolar 16 5-Eco green energy 12 6-Zytech solar (fabricante placas solares) 10 7-Promein abogados 10 8-Lidersolar 8 9-Innotec servicios energéticos, s.l. 8 10-Rc construction solar 7
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Mar 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com