SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Presupuestos
Encuestas
Tras la crisis del CoronaVirus ...

+ encuestas
Centro de Compras
Iguala Expert@ Club Solar VIP
Club Solar
Iguala Expert@
75 €
Kit FV 4020wp. KITRED 4020
KITRED
Kit FV 4020wp.
6497,7 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
5210,56 €

Modificació de l´Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d´energia solar per a la producció d´aigua calenta a edificis i construccions, de 3 de juny de 2019, de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

8-7-19
Carlos Mateu
589 Lectores
Modificació de l´Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d´energia solar per a la producció d´aigua calenta a edificis i construccions, de 3 de juny de 2019, de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta normativa relativa a l´energia solar tèrmica ha estat recentment publicada al BOPB 13 juny 2019.

En data 6 de maig de 2019, el Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària, va adoptar, entre d’altres el següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, afegint un nou article 6.bis ALTRES SISTEMES RENOVABLES, amb el següent redactat:

«Article 6.bisALTRES SISTEMES RENOVABLES

Tindran la consideració de sistemes alternatius d’energia renovable l’energia fotovoltaicai l’aerotèrmica. Les instal·lacions d’aquests sistemes hauran de complir amb els objectius mínims de cobertura d’aigua calenta sanitària establerts en la present Ordenança (60% de la demanda d’aigua calenta anual, a més, en el cas de l’aerotèrmica caldrà justificar menys emissions de CO2 que el sistema de referència).

Les bombes de calor aerotèrmiques destinades a la producció d’ACS, per tenir la consideració de renovables hauran de disposar d’un valor de rendiment mitjà estacional (SPF), de com a mínim superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,5 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. Aquests valors podran ser modificats en funció de la normativa vigent. Amb la sol·licitud de llicència s’haurà de presentar una memòria amb els càlculs justificatius de la cobertura d’aigua calenta, acreditant que la bomba de calor compleix amb el (SPF) vigent.

La instal·lació fotovoltaica s’haurà d’executar amb mòduls solars fotovoltaics homologats .

Aquests sistemes hauran de complir amb la normativa sectorial específica establerta per a aquests tipus d’instal·lacions, i amb tots els requisits de l’article 6 de la present Ordenança que siguin aplicables a aquest tipus d’ instal·lacions. Aquests requeriments s’hauran d’acreditar amb una memòria elaborada per un tècnic o tècnica competent.»

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant el qual es podran presentar reclamacions i al·legacions.

El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en el Servei de Medi Ambient, ubicat a la Rambla de la Pau, 44 – Can Pahissa, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

TERCER.- Disposar que en el supòsit que no es presentin reclamacions o al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada la present modificació d’ordenança, un cop transcorregut el termini d’informació pública, sense cap tràmit ulterior (art. 65.1 ROAS). En cas contrari, caldrà adoptar un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la definitivament.

Un cop aprovada definitivament, aquesta modificació d’ordenança es publicarà de la forma següent:

« Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com el text de la modificació d’ordenança.

Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.»

 

Descarregar aquí Modificació de l'Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions, de 3 de juny de 2019, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Total Votos: 0
0 Participantes
Tu valoración:

Guía de Tramitación Autoconsumo Solar
0.08603260532 €/KWh
28/05/2020   17:20 h.

Análisis del Mercado
Tramitación Autoconsumo
Opinión
Juan J. Alcolado

19/4/2019 · Eléctricas y grandes empresas neorrenovables reivindican autopistas eléctricas.

SL RANK
1-Revosolar solar shop 88 2-Zytech solar (fabricante placas solares) 47 3-Rios renovables 46 4-Krannich solar 29 5-Galivoltaica s.l. 27 6-Solarmat 27 7-Atacama solar s.a. 23 8-Ric renovables sl 21 9-Energia solar sphariko 19 10-Power ledger (powr) 17
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior May 2020Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

info@suelosolar.com