Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Concurso Público de instalación de alumbrado exterior por energía solar fotovoltaica en Barcelona.

15-2-10. Juan Alcolado
lunes, 15 febrero 2010.
Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Barcelona ha publicado Concurso para la ejecución de Obras de alumbrado en un camino municipal.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

XXXXXXXXX
ANUNCI

Anunci de concurrència d'ofertes per a l'execució de les obres per a la instal·lació d'enllumenat solar al camí de vianants de XXXXXXXXX
Objecte: l'execució de les obres per a la instal·lació d'enllumenat solar al camí de vianants de XXXXXXXXX.
Forma d'adjudicació: la selecció i adjudicació del contracte es realitzarà atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant varis criteris.
Procediment: ordinari.
Pressupost de licitació: 150.770'56 EUR (IVA exclòs)
Garanties:
a) Provisional: 3.051'41 EUR.
b) Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació exclòs l'IVA.
Els interessats poden consultar la documentació relativa al procediment a les dependències de l'Empresa Municipal d'Obres de XXXXXXXXX Els plecs de clàusules es poden descarregar de la secció del perfil del contractant de la web de l'empresa http://www.XXXXXXXXX.cat/ca/LAjuntament/Empresa_Municipal_dObres_de_Ll/Licitacions.htm, o sol·licitar a les dependències de la pròpia
empresa al carrer d'XXXXXXXXX, 69 de XXXXXXXXX.
Data límit de presentació d'ofertes: finalitzarà el dia que es compleixin 26 dies naturals a comptar del següent a la data de la darrera publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les propostes degudament documentades segons allò que indiquen els plecs de condicions, es presentaran al registre de l'Empresa Municipal d'Obres, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores.
La Mesa de contractació procedirà a l'obertura del sobre número 1, en acte privat, el dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació d'ofertes. Els sobres 2 i 3 s'obriran a les 12 hores del sisè dia posterior a la finalització del termini de presentació d'ofertes.

Lliçà d'Amunt, 1 de febrer de 2010. El President del Consell d'Administració, Ignasi Simón Ortoll.
022010003355

Fecha límite: 09/03/2010
Importe Base: 150.770, 56

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.1170   €/KWh

2/1/2024   00:22 h.