Solicitar presupuesto Autoconsumo
Puntos de acceso disponibles para conexión

Concurso público para instalación fotovoltaica de venta a red en dos cubiertas municipales, así como suministro por medio de renting en Valencia.

29-1-10. Juan Alcolado
viernes, 29 enero 2010.
Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamoiento de la provincia de Valencia ha publicado concurso público para suministro por medio de renting de dos instalaciones fotovoltaicas en dos edificios de titularidad pública, así como sus obras de instalación.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de la XXXXXXXXX
Edicte de l’Ajuntament de la XXXXXXXXX sobre contractació administrativa de dos instal·acions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica, així com les seues obres d’instal·lació.
EDICTE
Edicte de l’Ajuntament de la XXXXXXXXX sobre contractació administrativa per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, de subministrament per mitjà de rentig de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica a la XXXXXXXXX així com les seues obres d’instal·lació.
Primer.- De conformitat amb l’acord plenari de data 5 de gener del 2010, per mitjà del present va anunciar s’efectua convocatòria del procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de subministrament per mitjà de renting de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica a la XXXXXXXXX així com les seues obres d’instal·lació, conforme a les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de la XXXXXXXXX.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servicis Jurídics-Unitat Jurídica.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Servicis Jurídics-Unitat Jurídica.
2) Domicili: carrer XXXXXXXXX.
3) Localitat i codi postal: la XXXXXXXXX.
4) Telèfon: 96XXXXXXXXX.
5) Telefax: 96XXXXXXXXX.
6) Correu electrònic: XXXXXXXXX@gva.es.
7) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.XXXXXXXXX.es.
8) Fecha límit d’obtenció de documentació i informació: durant el termini de presentació d’ofertes.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament per mitjà de renting, de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat pública a la XXXXXXXXX, així com les seues obres d’instal·lació.
e) Termini d’execució/entrega: la duració del contracte de renting serà de 15 anys, comptadors des de la data de firma de l’acta de recepció formal de la instal·lació per part de l’Ajuntament. Les instal·lacions fotovoltaiques seran instal·lades i preparades per a evacuar l’energia a la xarxa elèctrica en el termini màxim de 4 mesos de la firma del contracte administratiu de renting.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 936.936 euros. IVA%): 16. Import total. 1.086.845 euros.
5. Garanties exigides. Provisional (%): 3. Definitiva (%): 5.
6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusula 9 del plec de condicions administratives i jurídiques.
c)Altres requisits específics: clàusula 9 del plec de condicions administratives i jurídiques.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 3-3-2010.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament XXXXXXXXX.
2) Domicili: carrer XXXXXXXXX.
3) Localitat i codi postal: la XXXXXXXXX.
8. Obertura d’ofertes:
a) Direcció: carrer XXXXXXXXX (Sala de Plens).
b) Localitat i codi postal: XXXXXXXXX.
c) Data i hora: 04/03/2010, a les 11 hores.
9. Gastos de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.
10. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 15-1-2010.
XXXXXXXXX, 15 de gener del 2010.—L’alcalde, XXXXXXXXX.
2010/1123

Fecha límite: 03/03/2010
Importe Base: 1.086.845 €

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0058   €/MWh

14/04/2024