POOL22 h.
203,00 €/MWh -4,25%

GRID+
1,5000 $ -12,15%

GCL
0,28 $ -6,67%

LITIO
80,33 $ 1,03%

Concurso Público de instalación de planta fotovoltaica en Tarragona.

12-1-11. Carlos Mateu
miércoles, 12 enero 2011. Carlos Mateu
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Tarragona ha publicado concurso para la construcción, mantenimiento y explotación de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de edificios municipales.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

AJUNTAMENT XXXXXXXX
Anunci de l’AjuntamentXXXXXXXX, sobre contractació d’una concessió.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2010, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic i patrimonial destinat a la construcció, manteniment i explotació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes dels edificis municipals
XXXXXXXX – Pavelló Cobert Municipal, Pèrgola del Camp Municipal d’Esports, Casal Municipal, XXXXXXXXi atès l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposen al públic pel termini de quinze dies hàbils, per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions.
Simultàniament s’anuncia el procediment d’adjudicació de la concessió, si bé condicionat a l’aprovació dels plecs de clàusules particulars i prescripcions tècniques, ajornant-se la licitació el temps necessari cas de presentar-se al·legacions i/o reclamacions.
1.Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament XXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2010-22
2.Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: concessió d’ús privatiu del domini públic i patrimonial destinat a la construcció, manteniment i explotació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes dels edificis municipals XXXXXXXX
b) Lloc: Ascó
c) ermini: 25 anys
3.Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, pluralitat de criteris
4.Cànon concessional:
4% de la producció anual
5.Garanties.
Provisional: 500 euros per instal·lació
Definitiva: 5% del nivell del cànon, exclòs l’IVA
6.Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament XXXXXXXX
b) Domicili: c/ XXXXXXXX
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXX
d) Telèfon: 977 XXXXXXXX
e) Telefax: 977 XXXXXXXX
7.Criteris d’adjudicació: els establerts a la clàusula setena del plec.
8.Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest anunci al BOPT i DOGC.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula vint-i-unena del plec.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament XXXXXXXX
2. Domicili: c/ XXXXXXXX
3 Municipi i codi postal: XXXXXXXX
9.Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament XXXXXXXX
b) Domicili: c/ XXXXXXXX
c) Municipi: XXXXXXXX
d) Data i hora: segons anunci en el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Ascó i en el perfil del contractant.
10. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: www.XXXXXXXX.cat.
XXXXXXXX, 10 de gener de 2011. --- L’ALCALDE,XXXXXXXX.

Fecha límite: 26/01/2011 Importe Base: No figura.

De interés

Concurso público para servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en Zaragoza.

Electricidad, Gas Natural, Biomasa, Solar Fotovoltaica, Telecomunicaciones, Detección de Incendios, Fontanería, Protección Contra Legionella, Climatización, Frío Industrial, Pintura y Albañilería, así como la Gestión Centralizada de las mismas.

Concurso público para servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en Zaragoza.

Concurso público para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en Valladolid

A llevar a cabo en la cubierta del Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en el Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid.

Concurso público para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en Valladolid


Saber Solar

SL RANK

1-Zytech solar (fabricante placas solares) 31 2-Krannich solar 21 3-Tersol, s.l 21 4-Quijote solar 19 5-Instalaciones técnicas especializadas s.a. 19 6-Tresolar energias andaluzas sll 18 7-Lisec maschinenbau gmbh 16 8-Digishop 15 9-Saber solar 14 10-Solener 12

Mercado eléctrico

0,2604   €/KWh

22/01/2022   22:26 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar