Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para Instalación fotovoltaica de venta a red en Baleares.

7-9-10. Juan Alcolado
martes, 7 septiembre 2010. Juan Alcolado
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de las Islas Baleares ha publicado Concurso Público para Instalación de planta fotovoltaica de venta a red de 98 Kw sobre cubierta municipal.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXX
Num. 19142
La Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2010 acordà, entre d’altres, l’aprovació del Plec de clàusules particulars administratives que han de regir el concurs per a l’adjudicació mitjançant el procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, tramitació urgent de les obres de INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 98.000 WP PER A CONNEXIÓ A XARXA SOBRE LA COBERTA DEL XXXXXXXXXXXX EXP-012/2010 PLAN E, el qual s’exposa al públic per un termini de cinc dies naturals, durant els quals es podrà examinar al Departament de Contractació o en perfil del contractant, a efectes de presentar-hi reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, condicionada al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, conforme a les dades següents:
1. Endidat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació.
c) Número d’expedient: 012-10
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Instal·lació fotovoltaica de 98.000 WP.
b) Lloc d’execució: C/XXXXXXXXXXXX
c) Termini d’execució: quinze dies
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost del contracte:
- Preu: 388.646,43 €
- Impost sobre el valor afegit: 69.956,36 €
5. Garantia provisional: 11.659,39 €.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
b) Domicili: XXXXXXXXXXXX
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXXX
d) Telèfon: 971 XXXXXXXXXXXX
e) Telefax: 971 XXXXXXXXXXXX
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: tretze dies naturals, comptats a partir de la publicació d’aquest anunci.
7. Requisits específics del contractista.
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: segons plec.
b) Classificació: Grup: I, subgrup: 9, Categoría d)
8. Criteris de valoració de les ofertes:
- Manteniment anual amb càrrec oferta económica: Fins a 12 punts.
- Import econòmic de millores: Fins a 40 punts.
- Instal·lació de sinòptic en oficina: 8 punts.
- Sectorizació: Fins a 16 punts.
- Foment d’ocupació: Fins 24 punts.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: Durant els 13 dies naturals següents al de la publicació del present anunci.
b) Documentació a presentar: segons plec.
c) Lloc de presentació: 1ª Entitat: Registre General d’Entrades. XXXXXXXXXXXX.
2ª Adreça: Carrer de XXXXXXXXXXXX
3ª Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXXX
4º Hora: Fins les 14:00 h.
10. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
b) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXXX
c) Localitat: XXXXXXXXXXXX
d) Data: Tercer dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
e) Hora: 12:00 hores.
11. Despeses d’anuncis. Seran a càrrec de l’adjudicatari.
12. Perfil de contractant on figurin les informacions relatives a la convocatòria i on puguin obtenir-se els plecs: www.XXXXXXXXXXXX.net.
XXXXXXXXXXXX, 27 d’agosto de 2010.
L’Alcalde, XXXXXXXXXXXX.
____________________________
Por Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2010, se acordó entre otros la aprobación del Pliego de cláusulas particulares administrativas que han de regir el concurso para la adjudicación mediante el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, tramitación urgente de las obras de INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 98.000 WP PARA CONEXIÓN ARED SOBRE LA CUBIERTA DEL XXXXXXXXXXXX.- EXP-012-10, PLAN E, el cual se expone al público por un plazo de cinco días naturales, durante los cuales se podrá examinar en el Departamento de Contratación o en perfil del contratante, a efectos de presentar reclamaciones al mismo.
Simultáneamente se anuncia la licitación, condicionada la misma a lo dispuesto en el artículo 188.3 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXX
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado Contratación.
c) Número de expediente: 012-10
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación fotovoltica.
b) Lugar de ejecución: C/ XXXXXXXXXXXX
c) Plazo de ejecución: quince días
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto del contrato:
- Precio: 388.646,43 €
- Impuesto sobre el Valor Añadido: 69.956,36 €
5. Garantía provisional: 11.659,39 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento deXXXXXXXXXXXX
b) Domicilio: Plaza XXXXXXXXXXXX
c) Localidad y código postal: XXXXXXXXXXXX
d) Teléfono: 971 33 28 00. Ext. 405
e) Telefax:: 971 04 32 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: trece días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según pliego.
b) Clasificación: Grupo I, subgrupo 9, Categoría d)
8. Criterios de Valoración de las Ofertas:
- Mantenimento anual con cargo a la oferta económica: Fins a 12 punts.
- Importe económico de mejoras: Fins a 40 punts.
- Instalalición de sinóptico en oficina: 8 punts.
- Sectorización: Fins a 16 punts.
- Fomento de empleo: Fins 24 punts.
La puntuación máxima será de 100 puntos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante los 13 días naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: según pliego
c) Lugar de presentación:
1. ª Entidad: Registro general de entradasXXXXXXXXXXXX
2. ª Dirección: Calle XXXXXXXXXXXX
3. ª Localidad y código postal: XXXXXXXXXXXX
4.ª Hora: Hasta las 14:00 h.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXX
b) Domicilio: Plaza XXXXXXXXXXXX
c) Localidad: XXXXXXXXXXXX
d) Fecha: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.XXXXXXXXXXXX.net.
XXXXXXXXXXXX, a 27 de agosto de 2010.
El Alcalde, XXXXXXXXXXXX

Fecha límite: 21/09/2010 Importe Base: 388.646,43 €
Camino del sol 2022

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.382   €/KWh

05/07/2022   21:34 h.