Revosolar Solar Shop

Autoconsumo13 h.
0,0689 €/kWh -2,25%

Grid+
0,2955 $ 2,87%

SolarPack
20,25 $ -0,74%

CO2
44,42 $ 43,79%

Concurso Público para concesión de cubierta para venta a red fotovoltaica en Barcelona.

14-3-11
Juan Alcolado
1004 Lectores
Acceso restringido
Concesión de las cubiertas de la piscina para destinarlo a la construcción y explotación de plantas de producción energética fotovoltaica.

Ajuntament de XXXXXXX
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2011, ha aprovat les memòries tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de les cobertes de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu municipal per destinar-les a la construcció i explotació de dues plantes de producció d''energia elèctrica fotovoltaiques per un període màxim de 25 anys de durada.
Els documents esmentats s’exposen al públic per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de XXXXXXX. Durant aquest termini es poden formular al·legacions i reclamacions.
En la mateixa sessió del dia 22 de febrer de 2011, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria del procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de les cobertes de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu municipal per destinar-les a la construcció i explotació de dues plantes de producció d''energia elèctrica fotovoltaica. L’adjudicació d’aquesta concessió resta condicionada al fet que no es presentin, dins del termini d’exposició pública, al·legacions o reclamacions contra les memòries tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació.
Es publica, en extracte, el plec de clàusules que regeixen aquesta convocatòria:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXX
b) Dependència: Serveis Territorials.
c) Número d’expedient: AST/120/2011.
2. Objecte de la convocatòria:
a) Descripció: atorgament de la concessió administrativa de l''ús privatiu de dues porcions del domini públic municipal, situades a la coberta exterior de la piscina municipal i a la cobert exterior del pavelló poliesportiu municipal, per destinar-les a la construcció i explotació de dues instal·lacions de captadors solars per a la producció d''energia elèctrica fotovoltaica.

Fecha límite: 15/04/2011

SL RANK

1-Revosolar solar shop 61 2-Zytech solar (fabricante placas solares) 43 3-Ecopower 39 4-Sumsol chile ltda. 35 5-Agencia de la energia de barcelona 34 6-Sma south america spa 33 7-Eea solar 33 8-Rmt montajes 29 9-Zigrino coperture 28 10-Solvent iniciativas empresariales, sl 21

Mercado eléctrico

0.1331119883 €/KWh
15/04/2021   13:34 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar

Tienda de renovables

Software libre