Espacio publicitario

POOL21 h.
239,71 €/MWh -5,05%

SUNCONTRACT
0,0320 $ -1,69%

HANNON ARMSTRONG
59,82 $ -0,23%

LITIO
87,85 $ -0,05%

Concurso Público para concesión de cubierta para venta a red fotovoltaica en Barcelona.

14-3-11. Juan Alcolado
lunes, 14 marzo 2011. Juan Alcolado
Acceso restringido
Concesión de las cubiertas de la piscina para destinarlo a la construcción y explotación de plantas de producción energética fotovoltaica.

Ajuntament de XXXXXXX
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2011, ha aprovat les memòries tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de les cobertes de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu municipal per destinar-les a la construcció i explotació de dues plantes de producció d''energia elèctrica fotovoltaiques per un període màxim de 25 anys de durada.
Els documents esmentats s’exposen al públic per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de XXXXXXX. Durant aquest termini es poden formular al·legacions i reclamacions.
En la mateixa sessió del dia 22 de febrer de 2011, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria del procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de les cobertes de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu municipal per destinar-les a la construcció i explotació de dues plantes de producció d''energia elèctrica fotovoltaica. L’adjudicació d’aquesta concessió resta condicionada al fet que no es presentin, dins del termini d’exposició pública, al·legacions o reclamacions contra les memòries tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació.
Es publica, en extracte, el plec de clàusules que regeixen aquesta convocatòria:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXX
b) Dependència: Serveis Territorials.
c) Número d’expedient: AST/120/2011.
2. Objecte de la convocatòria:
a) Descripció: atorgament de la concessió administrativa de l''ús privatiu de dues porcions del domini públic municipal, situades a la coberta exterior de la piscina municipal i a la cobert exterior del pavelló poliesportiu municipal, per destinar-les a la construcció i explotació de dues instal·lacions de captadors solars per a la producció d''energia elèctrica fotovoltaica.

Fecha límite: 15/04/2011

De interés

Concurso público para proyecto de cuatro instalaciones fotovoltaicas en Ciudad Real

En edificios municipales, para autoconsumo con excedentes vertidos a red, y con el fin de favorecer el paso a una economía baja en carbono cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural en el marco del Programa Operativo FEDER.

Concurso público para proyecto de cuatro instalaciones fotovoltaicas en Ciudad Real

Concurso público para instalacion con luminarias exteriores solares fotovoltaicas en Santa Cruz de Tenerife

Intervenciones a realizar en en diversas zonas del municipio de Puntagorda.

Concurso público para instalacion con luminarias exteriores solares fotovoltaicas en Santa Cruz de Tenerife


Saber Solar

SL RANK

1-Zytech solar (fabricante placas solares) 54 2-Krannich solar 20 3-Renova energia 19 4-Navitas ingenieros 16 5-Mercasolar.com 16 6-Enersol 15 7-Swissol de centroamérica s.a. 14 8-Solaris sistemas solares de honduras s.a. 13 9-Tecnovasol energía solar, slu 13 10-Eolosol s.l 12

Mercado eléctrico

0,3282   €/KWh

24/10/2021   21:23 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar