Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Licitación de cubierta de Polideportivo Municipal y de aparcamiento del Ayuntamiento de Petra.

24-8-09. Ayuntamiento de Petra
lunes, 24 agosto 2009.
Ayuntamiento de Petra
Licitación de cubierta de Polideportivo Municipal y de aparcamiento del Ayuntamiento de Petra.
El Ayutamiento de Petra Baleares ha publicado licitación por la que se otorga concesión para instalar planta fotovoltaica sobre la cubierta de Polideportivo Municipal y su aparcamiento.

El Plenari de l’Ajuntament de Petra en sessió de data 4 de març de 2009, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment obert, per a l’adjudicació de l’obra denominada: ‘Instal·lació fotovoltaica poliesportiu municipal i aparcament’ i el corresponent projecte d’obra, sense que s’hagi presentat cap al·legació dins del termini d’informació pública obert al respecte.
Conseqüentment s’anuncia la licitació d’aquesta obra, d’acord amb les condicions que es resumeixen a continuació:
1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Ajuntament de Petra
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 5/2009.
2. OBJECTE:
a) Descripció: Instal·lació fotovoltaica poliesportiu municipal i aparcament
(CPA 43211).
b) Lloc d’execució: Pavelló cobert i aparcament de Na Capitana.
c) Termini d’execució: 3 mesos.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I TIPUS DE CONTRACTE :
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Obres.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import IVA exclòs: 679.302,07 euros.
IVA: 108.688,33 euros.
Total: 787.990,40 euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL: 20.379,06 euros.
6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA.
CLASSIFICACIÓ: Grup III C, Subgrup 2,6,7,3 Categoria D,B,A,B
Tipus d’activitat: Centres de producció d’energia,
baixa tensió, Telecomunicacions, estructura metàl·lica.
7. OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ I EXAMEN DE L’EXPEDIENT

a) www.ajpetra.net (Perfil del Contractant)
b) Oficines Municipals: c/ d’en Font núm.1 (Edifici Escoles Velles).
c) Localitat: Petra.
d) Telèfon i fax: 971830000-971830262.
e) e-mail: secretaria@ajpetra.net.
f) El plec de clàusules administratives particulars i altres documents d’interès, podran ser consultats i descarregats a la pàgina Web abans indicada.
g) Es podrà examinar l’expedient a les oficines municipals del c/ d’en Font núm. 1, de 8 a 14.30, de dilluns a divendres..
8.PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
a) Data límit: 26 dies naturals a comptar des de el dia següent al de la data de publicació del present anunci al BOIB. Si el darrer dia de presentació d’ofertes fos dissabte o festiu, es traslladarà la data límit al primer dia hàbil següent.
b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació a presentar: La ressenyada en el Plec de condicions.
d) Lloc de presentació: Registre General.
1er.-Entitat: Ajuntament de Petra.
2on. Domicili: c/ d’en Font 1 (Edifici Escoles Velles).
3er. Localitat: Petra.
9. OBERTURA D’OFERTES.
a) Entitat: Ajuntament de Petra (Mesa de contractació en acte públic, prèvia
convocatòria)
b) Domicili: c/d’en Font 1 (Edifici Escoles Velles).
c) Localitat: Petra.
d) Data límit: Un mes a comptar des d’aquell en què acabi el termini de presentació de proposicions (Article 144 de la Llei de Contractes del Sector Públic).
10. ALTRES INFORMACIONS:
a) Les proposicions s’hauran d’ajustar al model inserit en el plec de condicions.
b) Admissibilitat de variants o millores en quant a les instal·lacions i dins del recinte.
Petra a 17 d’agost de 2009.
El Batle.
Signat: Joan Font Massot

POR TAN SÓLO 25 €/mes (IVA no incl.)

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA + RECEPCIÓN DE PRESUPUESTOS + RECEPCION DE LICITACIONES MUNICIPALES

Descargue AQUI y remita YA su Solicitud de alta cumplimentada y firmada, por:

fax al 91 535 13 35

- email a info@suelosolar.es

Fecha límite: 12/09/2009
Importe Base: 787.990 €

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0073   €/MWh

15/04/2024