Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para redacción del proyecto de obras, construcción y explotación y conservación de cinco centrales solares fotovoltaicas en Valencia.

15-10-10. Juan Alcolado
viernes, 15 octubre 2010. Juan Alcolado
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Valencia ha publicado licitación para redacción del proyecto de obras, construcción y explotación y conservación de cinco centrales solares fotovoltaicas.

Ajuntament de XXXXXXXXXXXXX
Anunci de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXXXsobre convocatòria del procediment obert, per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques.
Anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant

De conformitat amb l’acord Plenari de data 27 de Setembre de 2010, per mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites en «C/ XXXXXXXXXXXX» mitjançant la modalitat de concessió demanial, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Plaça XXXXXXXXXXXX
3. Municipi i codi postal: XXXXXXXXXXXX
4. Telèfon: 96.XXXXXXXXXXXX
5. Telefax:96.XXXXXXXXXXXX
6. Correu electrònic: XXXXXXXXXXXX@gva.es
7. Direcció d’internet del perfil de contractant: www.XXXXXXXXXXXX.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: vint i sis dies des de la publicació.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Concessió demanial.
b) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites en C/ XXXXXXXXXXXX
c) Lloc d’execució/lliurament:
1. Municipi i codi postal: XXXXXXXXXXXX
d) Termini d’execució/lliurament: 25 anys
e) Admissió de pròrroga: Si
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
d) Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació del contracte, objecte d’esta regulació, es realitzarà a l’oferta que obtinga major puntuació, d’acord amb els criteris de valoració següents:
A).- Econòmics (80 punts)
A.1.- El cànon que haurà d’abonar a esta corporació Municipal el concessionari consistirà en el pagament d’un cànon inicial, així com en un cànon anual.
- El cànon anual consistirà en el pagament periòdic a l’Ajuntament dels ingressos bruts corresponents al 5% de la facturació, millorable en les ofertes dels interessats. Amb un mínim en tot cas de 1000 € anuals. S’assignarà una puntuació màxima de 30 punts per l’oferta que continga el preu del cànon mes elevat repartint-se proporcionalment la puntuació en la resta d’ofertes.
- El cànon inicial, amb un mínim de 20.000,00 € millorable en les ofertes dels interessats. S’assignarà una puntuació màxima de 50 punts per l’oferta que continga el preu del cànon mes elevat repartintse proporcionalment la puntuació en la resta d’ofertes.
B) Criteris relatiu al projecto i qualitat de les obres. (15 punts)
- A través de la memòria descriptiva, del pressupost i en general pel contingut del projecte d’Execució es valoraran aspectes com ara:
Qualitat del document del projecte.- Màxim 5 punts
Qualitat de les plaques fotovoltaiques: màxim 5 punts
Rendiment de la instal·lació en funció del disseny: màxim 5 punts.
C). Reducció del termini d’execució de les obres.- ( 5 Punts)
- Si en el licitador aporta compromís de reduir el termini d’execució de les obres i instal·lacions, s’adjudicaren 1 punts per cada 15 dies naturals que reduïsca el dit termini, amb un màxim de 5 punts.
L’Adjudicatària que aportació compromís de reducció del termini d’execució, proposat, admet que se li apliquen les penalitats que estableix la legislació vigent, sense més requisit, que la comunicació de l’import de la penalització, en cas d’incompliment del termini proposat.
4. Cost previst de primera instal·lació.
a) Import 425.000,00 euros, IVA 76.500,00 (18 % ) Import total 501.500,00 euros.
5. Garantia exigides Provisional (import) 2.197,76 euros. Definitiva:
5% del cost d’execució de la instal·lació.
6. Requisits específics del contractista: Segons plec de condicions.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: vint i sis naturals des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP. Si el termini finalitza en dissabte,
diumenge o festiu es traslladarà el termini final al primer dia hàbil següent.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili.: Plaça XXXXXXXXXXXX
3. Municipi i codi postal.:XXXXXXXXXXXX
8. Obertura d’ofertes:
a) Direcció: Plaça XXXXXXXXXXXX
b) Municipi i codi postal: XXXXXXXXXXXX
c) Data i hora: A determinar per l’Alcaldia
Despeses de publicitat: Contractista
XXXXXXXXXXXX, a 5 d’octubre del 2010.—L’alcaldessa, XXXXXXXXXXXX

Fecha límite: 11/11/2010 Importe Base: 501.500 €
Camino del sol 2022

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.382   €/KWh

05/07/2022   21:48 h.