Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Concurso público para selección de socio para instalación solar fotovoltaica en Valencia.

28-1-10. Juan Alcolado
jueves, 28 enero 2010.
Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Valencia ha publicado Concurso para selección de socio privado para constituir una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de implantación y gestión de sistemas de energía solar.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de XXXXXXXXXXX
Secretaria
Edicte de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX sobre inici de licitació per a la selecció d’un soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistema d’energia solar, mitjançant procediment de diàleg competitiu.
EDICTE
Per acord plenari de 29 de desembre de 2009 s’aprova l’inici de l’expedient de contractació per a la selecció del soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistemes d’energia solar, mitjançant tramitació ordinària i procediment de diàleg competitiu de conformitat amb els articles 163 a 167 LCSP; així com el document d’avalució prèvia, amb la justificació de la complexitat de l’objecte d’aquest contracte;
el programa funcional i el document descriptiu on s’identifica la naturalesa i dimensió de les necessitats a satisfer, els elements jurídics,
tècnics i econòmics mínims que han d’incloure necessàriament les ofertes per ser admeses al diàleg competitiu i els criteris d’adjudicació del contracte. A continuació, procedeix la seua publicació al DOUE, BOE i BOP de la provincia de València.
Les característiques de la licitació són les següents:
1. Entitat adjudicatària: Ajuntament de XXXXXXXXXXX.
a) Òrgan de contractació: Ple de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX.
b) Dependència en la qual es tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Expedient: 170/2009.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: la selecció del soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistemes d’energia solar.
b) Admissibilitat de variants: no s’admetran.
3. Tramitació, procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: diàleg competitiu.
4. Capital social:
a) Participació de l’Ajuntament: 51%.
b) Participació del soci privat: 49%
5. Garantia provisional: no s’exigeix.
6. Garantia definitiva: 5% de l’import total de la solució acceptada per l’Administració i proposada per l’empresa que resulte adjudicatària.
7. Obtenció de documentació i informació:
a) Ajuntament de Silla: Servei de Contractació.
b) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXX.
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXX.
d) Telèfon: 96XXXXXXXXXXX
e) Fax: 96XXXXXXXXXXX.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:10/03/2010.
8. Requisits establerts pels contractistes: conforme es disposa al document descriptiu.
9. Criteris de valoració de les ofertes: conforme es disposa al document descriptiu.
10. Presentació de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 10-3-2010.
b) Documentació a presentar: conforme al que es disposa al document descriptiu.
c) Lloc de presentació: en l’horari del registre general de l’Ajuntament de Silla. Quan les participacions s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per mitjà de fax o telegrama en el mateix dia. Sense la concurrència d’aquestos dos requisits no serà admesa la proposició si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini.
Transcorreguts, no obstant això, 10 dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
11. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
12. Perfil del contractant on figura la informació relativa a la convocatòria i on poden obtenir la documentació:
www.XXXXXXXXXXX.es.
13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 15 de gener de 2010.
XXXXXXXXXXX, 14 de gener de 2010.- L’Alcalde,XXXXXXXXXXX.
2010/1050

Fecha límite: 10/03/2010
Importe Base: No figura

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0131   €/MWh

19/04/2024