Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para la instalación de planta solar fotovoltaica sobre cubierta municipal en Barcelona.

11-2-10. Juan Alcolado
jueves, 11 febrero 2010. Juan Alcolado
Acceso Restringido
Con cargo al Fondo de una sbvención del Fondo de Empleo y Sostenibilidad Local del 2010, un ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para instalación y suministro de planta solar fotovoltaica.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

XXXXXXXX
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 28 de gener de 2010, va acordar:
Primer. - Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra substitució de la coberta i instal ·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d'esports, d'acord amb el plec de condicions annex.
Segon. - Exposar el plec de condicions al públic (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, tauler d'anuncis i perfil del contractant) durant un termini de 20 dies durant els quals es podran presentar al·legacions, Si no se'n presenta cap quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. En cas que es presentin al·legacions al plec o al projecte, quedarà en suspens el procés de contractació.
Tercer. - Publicar el concurs públic en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, tauler d'anuncis i perfil del contractant per un període de 26 dies naturals durant els quals es podran presentar proposicions. al·legacions, Si no se'n presenta cap quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. En cas que es presentin al·legacions quedarà en suspens el procés de contractació.
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de XXXXXXXX.
b) Dependència cia que tramita l'expedient: secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: És objecte del contracte l'obra consistent en la substitució de la coberta i instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d'esports municipal, subvencionada pel Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.
El Codi CPV que correspon és el 45.21 i el 45.31.
b) Termini: 9 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de la licitació Import anual: 293.145,40 EUR (sense IVA).
5. Garanties
La quantia de la garantia definitiva serà l'equivalent al 5% del pressupost total del contracte, entenent per tal el que correspongui a l'adjudicació, iva exclòs.
L'import de la garantia provisional serà de 10.201 EUR.
6. Obtenció de la documentació i informació
Ajuntament de  XXXXXXXX.
C/ Pau Casals nº 1.
08692  XXXXXXXX.
Tel: 93  XXXXXXXX.
Fax: 93  XXXXXXXX.
Preferentment a la pàgina web: http://www. XXXXXXXX.cat
I perfil del contractant.
7. Requisits específics del contractista
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
b) Documentació a presentar: la que detalla la clàusula 1.8) del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació el que s'indica al punt 6 d'aquest anunci.
9. Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc l'endemà del dia en que finalitzi el termini de presentació de proposicions.
Si aquest és festiu, l'acte es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
XXXXXXXX, 3 de febrer de 2010.
L'Alcalde,  XXXXXXXX.

Fecha límite: 19/03/2010 Importe Base: 293.145,40 €
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.2790   €/KWh

02/12/2022   23:46 h.