Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para instalación de placas térmicas en piscinas municipales de Barcelona.

10-3-10. Juan Alcolado
miércoles, 10 marzo 2010. Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Barcelona ha publicado Concurso para la instalación de placas térmicas y caldera de biomasa en las piscinas municipales.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCIO del Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXXXX, sobre contratación de obras.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXX.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de contractació.
c) Número d’expedient : O-4/2010 F1006014.
2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Instal·lació de caldera de biomassa i plaques tèrmiques a les piscines municipals situades al carrer XXXXXXXXXXXXXX
b) Divisió per lots i número: Lot Únic.
c) Lloc de lliurament: veure plec de condicions tècniques.
d) Termini d’execució: veure plecs de condicions.
3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: Valoració per varis criteris
4 Pressupost base de Licitació
Import: 867.963,79 IVA exclòs.
5 Garanties
Provisional: No s’ha de constituir.
6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament deXXXXXXXXXXXXXX, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de XXXXXXXXXXXXXX
c) Localitat i Codi Postal: XXXXXXXXXXXXXX
d) Telèfon: 93.XXXXXXXXXXXXXX
e) Telefax: 93.XXXXXXXXXXXXXX
f) Pàgina Web: http://www.XXXXXXXXXXXXXXcat/contractacio/
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’últim dia de presentació d’ofertes.
7 Requisits específics del contractista
Empreses espanyoles: Certificat de classificació de contractistes: Grup C, subgrup 4, categoria e. Grup I, subgrup 6, categoria e 8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia següent del que es compleixin 13 dies naturals des del següent de l’ultima publicació en el Butlletí o Diaris oficials. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil o dissabte s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: l’exigida a la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXX, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. XXXXXXXXXXXXXX
3. Localitat i Codi Postal: XXXXXXXXXXXXXX
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta
(Valoració per només un criteri (preu): tres mesos, des de l’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions.
9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXXXX
b) Domicili: Pl. de lXXXXXXXXXXXXXX
c) Localitat i Codi Postal:XXXXXXXXXXXXXX
d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de contractació un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
e) Hora: a partir de les 10:30 hores.
10 Altres informacions: veure plecs de condicions.
11 Despeses Anuncis: seran a compte de l’adjudicatari.
XXXXXXXXXXXXXX 8 de març de 2010
La tinenta d’alcalde d’Economia i Hisenda
p. d. (Decret 7884/2008 de 29 d’octubre)
XXXXXXXXXXXXXX
Cap de secció de Contractació
PG-263553 (10.067.054)
 

Fecha límite: 24/03/2010 Importe Base: 867.963,79 €
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.362   €/KWh

05/12/2022   16:49 h.