Solicitar presupuesto Autoconsumo
Puntos de acceso disponibles para conexión

Anunci de 29 de juny de 2009, de l’Ajuntament de Sabadell, sobre l’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a la implantació d’energia solar.

29-6-09. BOPB 9 Julio de 2009
lunes, 29 junio 2009.
BOPB 9 Julio de 2009
Acceso Restringido
Regulación del conjunto de condiciones y procedimiento para concesión de subvenciones a través del Servicio de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas de Sabadell.

L'objecte d'aquestes bases és regular el conjunt de condicions i el procediment per a l'atorgament, per part de l'Ajuntament de Sabadell, a través del Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, de subvencions destinades a la instal•lació i posada en marxa d'un dels sistemes d'aprofitament d'energia solar o fotovoltaica, que s'esmenten a la base segona, en edificis existents que hagin estat objecte de reforma o ampliació i no sigui d'obligat compliment la seva implantació, sempre i quan no s'hagi gaudit de la bonificació de l'Impost de construcció, instal•lació i obres reservada a aquest tipus d'instal•lacions solars o altres fonts d'energia renovable.
La finalitat de la subvenció és, d'una banda, fomentar la introducció d'eines i mecanismes d'estalvi i d'eficiència energètica als edificis del municipi de Sabadell en compliment de les polítiques municipals de mitigació del canvi climàtic i del Pla d'estalvi i eficiència energètica de l'Ajuntament. I d'altra, promoure la introducció de noves fonts d'energia renovables per al subministre d'energia als edificis en vistes a reduir la demanda final d'energia.

Tu valoración:

Total Votos: 0
0 Participantes

De interés

Convocatorias de incentivos a proyectos singulares de comunidades energéticas dentro del Programa CE IMPLEMENTA

En el marco del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR), el 19 de diciembre de 2022 se abre plazo de presentación de solicitudes a dos nuevas convocatorias de ayudas: 3ª y 4ª, que finalizará a las 12:00 horas del 13 de febrero de 2023.

Convocatorias de incentivos a proyectos singulares de comunidades energéticas dentro del Programa CE IMPLEMENTA

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

Se incentivarán proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible.

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0018   €/MWh

03/03/2024