Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público para la instalación de alumbrado en un camino peatonal en Cataluña.

11-2-10. Juan Alcolado
jueves, 11 febrero 2010. Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un ayuntamiento de Cataluña ha publicado Concurso para la ejecución de las obras para la instalación de alumbrado solar en un camino peatonal.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

LLIÇÀ D’AMUNT
ANUNCIO del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt, sobre contratación de obras.
Anunci de concurrència d’ofertes per a l’execució de les obres per a la instal·lació d’enllumenat solar al camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries de Lliçà d’Amunt.

Objecte: l’execució de les obres per a la instal·lació d’enllumenat solar al camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries de Lliçà d’Amunt.

Forma d’adjudicació: la selecció i adjudicació del contracte es realitzarà atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant varis criteris.
Procediment: ordinari.
Pressupost de licitació: 150.770’56 € (IVA exclòs)
Garanties:
a) Provisional: 3.051’41 euros.
b) Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
Els interessats poden consultar la documentació relativa al procediment a les dependències de l’Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt. Els plecs de clàusules es poden descarregar de la secció del perfil del contractant de la web de l’empresa http://www.llicamunt.cat/ca/LAjuntament/Empresa_Municipal_dObres_de_Ll/Licitacions.htm, o sol·licitar a les dependències de la pròpia empresa al carrer d’Anselm Clavé, 69 de Lliçà d’Amunt.
Data límit de presentació d’ofertes: finalitzarà el dia que es compleixin 26 dies naturals a comptar del següent a la data de la darrera publicació en el BOP o en el DOGC.
Les propostes degudament documentades segons allò que indiquen els plecs de condicions, es presentaran al registre de l’Empresa Municipal d’Obres, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores.
La Mesa de contractació procedirà a l’obertura del sobre número 1, en acte privat, el dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes. Els sobres 2 i 3 s’obriran a les 12 hores del sisè dia posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
Lliçà d’Amunt, 1 de febrer de 2010
Ignasi Simón Ortoll . President del Consell d’Administració

Fecha límite: 10/03/2010 Importe Base: 150.770,56 EUR
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.256   €/KWh

30/11/2022   07:32 h.