Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Licitación para adjudicación de obras de instalación fotovoltaica en Pabellón Municipal.

19-10-09. Juan Alcolado
lunes, 19 octubre 2009.
Juan Alcolado
Acceso Restringido
El Ayuntamiento de Consell (Baleares) ha publicado la licitación de las obras de instalación de los modulos fotovoltaicos en Pabellón Municipal.

Ajuntament de Consell
Num. 21942
ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE
Aprovat pel Ple en sessió ordinària de dia 29 de setembre de 2009 el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d’obres de ‘Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal’ mitjançant procediment obert, en base a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic pel termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB perquè puguin presentar-se reclamacions.
Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar
proposicions, en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.
Aquest anunci de licitació també es publica al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, comptant però el termini de presentació d’ofertes a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB.
Simultàniament per mitjà del present anunci s’anuncia la licitació del contracte:
Model d’anunci: Annex II del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
1.- Entitat adjudicadora:
a).- Organisme: Ajuntament de Consell
b).- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament.
c).- Obtenció de documentació i informació:
1).- Entitat: Ajuntament de Consell.
2).- Domicili: Plaça Major, 3
3).- Localitat i codi postal: Consell, C.P.: 07330
4).- Telèfon: 971-622095
5).- Telefax: 971- 622536
6).- Correu electrònic: secretaria@ajconsell.net i batlia@ajconsell.net
7).- Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al mateix dia que finalitzi la presentació de proposicions.
2.- Objecte del contracte:
a).- Tipus de contracte: Obres
b).- Descripció de l’objecte: És l’execució de les obres compreses en el projecte titulat ‘Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal’, redactat per l’enginyer tècnic industrial Antoni Aguilà Fuster.
c).- Lloc d’execució: Carrer Son Boi 41. (Consell).
d).- Termini d’execució (mesos): Sis mesos a contar des del dia següent al de l’acta de comprovació del replanteig.
e).- Admissió de pròrroga: S’admetrà la pròrroga previ informe favorable de la direcció facultativa de les obres.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a).- Tramitació: Urgència, d’acord a l’article 96 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i l’article 3 del Decret Llei 1/2009 de 30 de gener validat per resolució del Parlament de les Illes Balears de 24 de febrer de 2009.
b).- Procediment: Obert.
c).- Criteris d’adjudicació:
1. Millores tècniques- constructives (40 punts)
2. Augment del temps de garantia (25 punts)
3. Oferta econòmica (10 punts)
4. Millores valorables per fórmula (25 punts)
4.- Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 339.480’00 €
IVA (16%): 54.316’80 €
Total: 393.796’80 €
5.- Garantia definitiva:
Un 5 % de l’import d’adjudicació exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
6.- Requisits específics del contractista.
Solvència financera:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’un segur d’indemnització per riscos professionals. Indicar si s’opta per aquest mitjà, l’àmbit i contingut de l’informe o l’import de la quantia que ha de quedar coberta pel segur de riscos professionals.
Solvència tècnica i professional:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, amb un mínim tres obres de similars característiques a les del present contracte, avalades per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres.
d) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
Condicions mínimes de solvència:
a) Disposar d’un volum de facturació anual igual o superior al pressupost del present contracte.
b) Haver realitzat un mínim de dues obres de similars característiques a les del present contracte, per import igual o superior al pressupost del mateix en els últims 5 anys.
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a).- Data límit de presentació: 13.30 hores del tretzè dia natural següent comptador a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOIB.
b).- Documentació a presentar: L’especificada en el PCAP que regeix la contracta.
c).- Lloc de presentació:
1.- Entitat: Ajuntament de Consell.
2.- Domicili: Plaça Major, 3
3.- Localitat i codi postal: Consell, C.P. 07330.
4.- Direcció electrònica: secretaria@ajconsell.net o batlia@ajconsell.net
d).- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a l’adjudicació definitiva.
8.- Obertura de les ofertes:
a).- Entitat: Ajuntament de Consell.
b).- Domicili: Plaça Major, 3. Consell.
c).- Localitat: Consell
d).- Data: En el termini dels quinze dies següents al que finalitzi el termini de presentació de proposicions, la data i hora concretes es publicaran en el perfil del contractant de l’ajuntament.
9.- Despeses d’anuncis: A càrrec del contractista.
10.- Altres informacions: El pressupost de licitació no inclou els honoraris de direcció i redacció del projecte.
Consell, 30 de setembre de 2009.
El Batle, Bartomeu Nadal Pol

Fecha límite: 28/10/2009
Importe Base: 339.480

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.1170   €/KWh

1/2/2024   00:22 h.