Espacio publicitario

POOL15 h.
184,71 €/MWh -6,35%

GRID+
0,3571 $ 8,66%

SOLARPACK
9,90 $ 0,20%

LITIO
86,00 $ 0,00

Concurso Público para concesión de cubierta para venta a red fotovoltaica en Baleares.

30-8-10. Juan Alcolado
lunes, 30 agosto 2010. Juan Alcolado
Acceso restringido
Una Ayuntamiento de las Islas Baleares ha publicado Concurso para concesión de cubiertas en régimen de arrendamiento para venta a red fotovoltaica.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juliol de 2010 aprovà el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regirà el procediment obert de l’arrendament de cobertes i espais municipals de l’Ajuntament de XXXXXXXXXX per a la installació, explotació i manteniment d’una planta fotovoltaica dedicada a la generació d’energia elèctrica.
De conformitat a l’art. 122 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per R.D. 781/86, de 18 ’abril, l’esmentat plec estarà de manifest al negociat de Contractació, dins el termini de 8 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Simultàniament, s’anuncia el procediment. No obstant això, la licitació s’ajornarà en el supòsit que es formulin reclamacions al plec de condicions.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXX.
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació.
c) Número d’expedient: 2010/023.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Contractació de l’arrendament de la coberta del Poliesportiu Guillem Timoner i zona d’aparcaments i coberta del poliesportiu Toni Peña per a la instal·lació, explotació i manteniment d’una planta fotovoltaica dedicada a la generació d’energia elèctrica.
b) Lloc: XXXXXXXXX
c) Termini de l’arrendament: 25 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Cànon a l’alça: 162.500 €, més l’IVA de 29.250 €.
5. Garantia provisional: 4.875 €.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament deXXXXXXXXX.
b) Domicili: Passeig XXXXXXXXX
c) Localitat i Codi Postal: XXXXXXXXX
d) Telèfon: 97XXXXXXXXX.
e) Fax: 97XXXXXXXXX.
f) El plec de clàusules administratives particulars i tècniques podrà ser consultat a la web www.XXXXXXXXX.net (perfil del contractant).
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics dels contractistes: Els assenyalats en el plec de condicions.
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: el 26è dia natural, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB.
b) Documentació a presentar: La ressenyada en el plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General.
1ª. Entitat: Ajuntament deXXXXXXXXX.
2ª. Domicili: Passeig XXXXXXXXX.
3ª. Localitat i Codi Postal:XXXXXXXXX.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXX.
b) Domicili: Passeig XXXXXXXXX
c) Localitat: XXXXXXXXX.
d) Data: El 5è dia hàbil següent a aquell en què acabi el termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 12:00.
10. Despeses d’anuncis i altres relacionats amb el contracte: A càrrec de l’adjudicatari. Import màxim 500 €.
XXXXXXXXX13 d’agost de 2010. XXXXXXXXX

Fecha límite: 24/09/2010 Importe Base: 162.500 €

De interés

Concurso público para proyecto de cuatro instalaciones fotovoltaicas en Ciudad Real

En edificios municipales, para autoconsumo con excedentes vertidos a red, y con el fin de favorecer el paso a una economía baja en carbono cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural en el marco del Programa Operativo FEDER.

Concurso público para proyecto de cuatro instalaciones fotovoltaicas en Ciudad Real

Concurso público para instalacion con luminarias exteriores solares fotovoltaicas en Santa Cruz de Tenerife

Intervenciones a realizar en en diversas zonas del municipio de Puntagorda.

Concurso público para instalacion con luminarias exteriores solares fotovoltaicas en Santa Cruz de Tenerife


Saber Solar

SL RANK

1-Zytech solar (fabricante placas solares) 34 2-S:flex gmbh 27 3-Agencia de la energía de osona 27 4-Sunlab power 25 5-Osiel s.l 25 6-Soltermia, scp 25 7-Enectiva 24 8-Solarvento 23 9-Anes 23 10-Artsolar energias alternativas 22

Mercado eléctrico

0,2273   €/KWh

17/10/2021   15:40 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar