Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso público de concesión de uso de la cubierta de diversos edificios municipales para la instalación de placas solares fotovoltaicas en Gerona.

31-12-09. Juan Alcolado
jueves, 31 diciembre 2009. Juan Alcolado
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Gerona ha publicado Concurso público para la concesión de cubiertas para instalación solar fotovoltaica.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que regiran una concessió administrativa Aprovat Pel Ple municipal, en sessió del dia 26 de novembre de 2009, el plec de clàusules administratives particulars per a la concessió administrativa de la cessió d’ús de la coberta de diversos edificis municipals per a la installació de plaques solars fotovoltaiques, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, conforme a la següents dades:
1.- Entitat adjudicatària:
1.- Organisme: Ajuntament de XXXXX
2.- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte del contracte:
1.- Descripció de l’objecte: cessió d’ús de la coberta de diversos edificis Municipals per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
2.- Divisió per lots: no procedeix
3.- Duració del contracte: 25 anys
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
1.- Tramitació: ordinària
2.- Procediment: obert
3.- Forma: atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.
4.- Pressupost base de la licitació: cànon mínim fixat en el 6% de la facturació de la companyia elèctrica, a l’alça.
5.- Garanties:
1.- Provisional: 3% dels ingressos estimats derivats de l’aprofitament
2.- Definitiva: 5% de l’esmentat valor
6.- Obtenció de documentació i informació:
1.- Entitat: Ajuntament de XXXXX
2.- Domicili: Plaça XXXXX, 1
3.- Localitat i codi postal: XXXXXXXXXX
4.- Telèfon: 972 XXXXX
5.- Fax: 972 XXXXX
7.- Requisits específics del contractista: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
8.- Presentació d’ofertes:
1.- Data límit de presentació: quinze (15) dies hàbils, posteriors a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de XXXXX.
2.- Documentació a presentar: la que es detalla en els plecs de clàusules administratives particulars.
9.- Despeses dels anuncis: les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Fontcoberta, 15 de desembre de 2009
Joan XXXXX
Alcalde

Fecha límite: 15/01/2010 Importe Base: No figura
Publicidad Renovables

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.256   €/KWh

30/11/2022   07:19 h.