Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Licitación de obra para instalación solar fotovoltaica en Barcelona

13-10-09. Juan Alcolado
martes, 13 octubre 2009.
Juan Alcolado
Acceso Restringido
El Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona) ha publicado la licitación de la adjudicación de obra para instalación de planta solar fotovoltaica de 53,28 kWp.

Santa Maria de Palautordera
ANUNCI
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 07/10/2009, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert,  oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte de l'obra de una Planta solar fotovoltaica connectada a xarxa de 53,28 kWp, d'acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient: 425/2009.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obra de construcció d'una Planta solar fotovoltaica connectada a xarxa de 53,28 kWp.
c) Lloc d'execució: Pista coberta de la Font Martina.
d) Termini d'execució (mesos): 2 mesos.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 227.241,50 euros més 36.358,64 euros d'IVA.
5. Garantia
S'haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, exclòs l'IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents al de la publicació de l'adjudicació provisional en el perfil del contractant.
6. Termini d'execució
L'obra s'executarà en el termini de seixanta dies a comptar des de la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig.
7. Obtenció de documentació i informació
El plec de condicions administratives i tècniques es podrà examinar i copiar per qui ho estimi oportú en les dependències municipals de l'Ajuntament, dins el període de presentació de proposicions, en horari d'atenció al públic (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte festius), o bé, a la web municipal www.smpalautordera.cat, apartat perfil del contractant.
8. Presentació de pliques
Els licitadors presentaran els 2 sobres tancats acompanyats d'instància al Registre General de l'Ajuntament (C. Empordà 30) dins l'horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
9. Obertura de pliques
Es publicarà en el perfil del contractant de l'ajuntament amb una antelació mínima de 7 dies respecte a l'acte que s'ha de dur a terme.
10. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari d'aquest contracte d'obres.
11. Criteris per a la valoració de les proposicions
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d'adjudicació establerts en el Plec de clàusules tècniques.
12. Model de proposició i documentació que cal presentar
Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat.
Santa Maria de Palautordera, 7 d'octubre de 2009.
L'Alcalde, Joan Mayneris i Parera.

Fecha límite: 13/11/2009
Importe Base: 227, 241, 50

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0018   €/MWh

03/03/2024