Publicado el Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el cual se regulan los procedimentos administrativos aplicables para la implantación de parques eòlicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña.

29-9-09
Carlos Mateu
5836 Lectores
El citado Decreto trata las determinaciones urbanisticas aplicables a las instalaciones fotovoltaicas sobre terreno y del procedimiento administrativo aplicable a la autorización de las instalaciones fotovoltaicas.
Fichero Pdf

El presente Decreto tiene por objeto:

a) establecer los requisitos para la instalación de parques eólicos y definir los criterios energéticos, ambientales, urbanísticos y paisajísticos que deben regir en la instalación de los parques eólicos.

b) regular la implantación de instalaciones de sistemas de captación de energía solar fotovoltaica instaladas directamente sobre el terreno, para facilitar su implantación, adelantar  los objetivos establecidos en el Plan de Energía de Catalunya 2006-2015 y asegurar su correcta ubicación en el territorio.

c) definir los procedimientos administrativos de autorización de instalación y de ejecución de los parques eólicos y de las instalaciones fotovoltaicas, integrando los diversos trámites previstos a la normativa aplicable.

A continuación transcribimos el Capitulo IV titulado "De las determinaciones urbanisticas aplicables a las instalaciones fotovoltaicas sobre terreno" y el Capitulo V titulado " Del procedimiento administrativo aplicable a la autorización de las instalaciones fotovoltaicas" del citado Decreto:

CAPÍTOL IV- Determinacions urbanístiques aplicables a les instal·lacions fotovoltaiques ubicades sobre el terreny.
CAPÍTULO IV- Determinaciones urbanísticas aplicables a las instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre el terreno
Article 22. Emplaçament de les instal·lacions
Artículo 22. Emplazamiento de las instalaciones

22.1 L’emplaçament de les instal·lacions fotovoltaiques resta subjecta a les determinacions que estableix aquesta disposició i a les que resultin dels instruments de planejament urbanístic aplicables.
22.1. El emplazamiento de las instalaciones fotovoltaicas queda sujeto a las determinaciones que establece esta disposición y a las que resulten de los instrumentos de planeamiento urbanístico aplicables.
22.2 La ubicació de les instal·lacions fotovoltaiques s’ha d’efectuar sobre terrenys que reuneixin alguna de les condicions següents:
22.2 La ubicación de las instalaciones fotovoltaicas se ha de efectuar sobre terrenos que reunan alguna de las condiciones siguientes:
a) Que es tracti de terrenys qualificats pel planejament urbanístic com a industrials o com a sistemes urbanístics, d’equipaments comunitaris obtinguts pel desplegament de sectors industrials.
a) Que se trate de terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como industriales o como sistemas urbanísticos, de equipamientos comunitarios obtenidos por el despliegue de sectores industriales.
b) Que es tracti de terrenys classificats pel planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable que no estiguin subjectes a un règim especial de protecció que prohibeixi aquest ús i que compleixin algun dels requisits següents:
b) Que se trate de terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable que no estén sujetos a un régimen especial de protección que prohiba este uso y que cumplan alguno de los requisitos siguientes:
1. Que siguin contigus, bé a àmbits d’ús industrial, bé a edificacions i installacions agrícoles o ramaderes, bé a edificacions i instal·lacions existents pròpies de les actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable previstes en els articles 47.4.a) i 47.4.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i que, en cas d’edificacions, tinguin una superfície en planta superior a 150 m² o connexions a la xarxa elèctrica o d’aigua corrent.
1. Que sean contígüos, bien en ámbitos de uso industrial, bien en edificaciones e instalaciones agrícolas o ganaderas, bien en edificaciones e instalaciones existentes propias de las actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable previstas en los artículos 47.4.a) y 47.4.b) del Texto Refundido de la Ley de Urbanismos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005 , de 26 de julio, y que, en caso de edificaciones, tengan una superficie en planta superior a 150 m² o conexiones a la red eléctrica o de agua corriente.
2. Que es tracti de terrenys l’estat natural dels quals hagi estat greument degradat per una activitat anterior, sense haver-hi efectuat cap operació de restauració i sense que aquesta sigui viable a mitjà termini i en els que la implantació d’un parc fotovoltaic representi una millora del seu estat actual, sempre i quan no suposin un benefici per aquell que hagi incomplert la seva obligació de restaurar. Resten
exclosos aquells terrenys que s’hagin vist afectats per incendis forestals d’acord amb el que preveu la legislació aplicable.
2. Que se trate de terrenos cuyo estado natural haya sido gravemente degradado por una actividad anterior, sin haber efectuado ninguna operación de restauración y sin que esta sea viable a medio término y en los que la implantación de un parque fotovoltaico represente una mejora de su estado actual, siempre y cuando no supongan un beneficio para aquel que haya incumplido su obligación de restaurar. Quedan excluídos aquellos terrenos que se ayan visto afectados por incendios forestalaes de acuerdo a lo que prevé la legislación aplicable.
3. Que hagin estat considerats com idonis per a la implantació d’aquestes installacions pel Pla d’ordenació urbanística municipal, o bé hagin estat ordenats per un Pla especial urbanístic que prevegi específicament aquesta localització d’acord amb l’article 67.1.e) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. El Pla especial haurà de ser promogut per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. Que hayan sido considerados como idóneos para la implantación de estas instalaciones por el Plan de Ordenación Urbanística municipal o bien hayan sido ordenados por un Plan especial Urbanístico que prevea específicamente esta localización de acuerdo con el artículo 67.1.e) del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprovado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio. El Plan especial habrá de ser promovido por la Administración de la Generalitat de Catalunya.
c) Que es tracti de terrenys que, formant part d’infraestructures, de grans instal·lacions equiparables o de llurs zones de servitud, presentin les condicions idònies per al seu aprofitament solar, en aquells casos que la normativa sectorial ho permeti.
c) Que se trate de terrenos que, formando parte de infraestrucutras, de grandes instalaciones equiparablaes o de sus zonas de servicios, presenten las condiciones idoneas para su aprovechamiento solar, en aquellos casos que la normativa sectorial lo permita.
22.3 S’entén com a sòl subjecte a un règim de protecció especial aquell que es trobi inclòs en les xarxes de protecció dels espais naturals (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i espais integrats a la Xarxa Natura 2000) o en els règims de protecció especial o territorial pel planejament territorial i urbanístic.
22.3 Se entiende como suelo sujeto a un régimen de protección especial aquel que se encuentre incluído en las redes de protección de los espacios naturales (Plan de Espacios de Interés Natural de Catalunya y espacios integrados en la Red Natura 2000) o en los regímenes de protección especial o territorial por el planeamiento territorial y urbanístico.

Article 23 - Dimensió de les instal·lacions en sòl no urbanitzable
Artículo 23. Dimensión de las instalaciones en suelo no urbanizable
23.1 L’emplaçament de les instal·lacions fotovoltaiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 22.2.b) resta subjecta al compliment de les condicions d’ocupació establertes en aquest article:
23.1 El emplazamiento de las instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable a que hace referencia el artículo 22.2.b) queda sujeto al cumplimiento de las condiciones de ocupación establecidas en este artículo:
a) En el cas de terrenys contigus a edificacions agrícoles o ramaderes o a les instal·lacions existents pròpies de les actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable previstes en els articles 47.4.a) i 47.4.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol , les instal·lacions de captació d’energia solar poden ocupar fins a 3 Ha de superfície. En tot cas, s’ha de mantenir una distància mínima de 500 metres entre les diferents instal·lacions de captació d’energia solar.
a) En el caso de terrenos contíguos a edificaciones agrícolas o ganaderas o a las instalaciones existentes propias de las actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable previstas en los artículos 47.4.a) y 47.4.b) del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, las instalaciones de captación de energía solar pueden ocupar hasta 3 Has. de superficie. En todo caso, se ha de mantener una distancia mínima de 500 metros en las diferentes instalaciones de captación de energía solar.
b) En el cas de terrenys contigus a àmbits de sòl industrial existents, les installacions poden ocupar fins a 6 Ha de superfície. S’haurà de mantenir la distància mínima de 500 m entre les diferents instal·lacions.
b) En el caso de terrenos contíguos a ámbitos de suelo industrial existentes, las instalaciones pueden ocupar hasta 6 Has. de superficie. Se habrá de mantener la distancia mínima de 500 m. entre las diferentes instalaciones.
c) En el cas dels terrenys considerats com a idonis per a la implantació d’aquestes instal·lacions a través de Plans d’ordenació urbanística municipal o pels Plans especials urbanístics als que es fa referència en l’article 22.2 apartat b) 3, les installacions poden superar les 6 ha de superfície sempre i quan presentin un interès territorial estratègic i utilitzin sistemes de captació d’energia fotovoltaica avançats i eficients.
c) En el caso de los terrenos considerados como idóneos para la implantación de estas instalaciones a través de Planes de Ordenación urbanística municipal o por los Planes especiales urbanísticos a los que se hace referencia en el artículo 2.2 apartado b) 3, las instalaciones pueden superar las 6 Has. de superficie siempre y cuando presenten un interés territorial estratégico y utilicen sistemas de captación de energía avanzados y eficientes.
23.2 Els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació fotovoltaica, tals com inversors o elements de control, a excepció dels transformadors, s’han d’agrupar, preferentment, en una sola construcció tan a prop com sigui possible d’edificacions existents i totes les instal·lacions de cablejat interior han de ser soterrades.
23.2 Los elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación fotovoltaica, tales como inversores o elementos de control, a excepción de los transformadores, se han de agrupar, preferiblemente, en una sola construcción tan cerca como sea posible de edificiaciones existentes y todas las instalacions de cableado interior han de ser subterráneas.

Es procurarà en tots els supòsits evitar l’obertura de noves vies d’accés i l’ocupació innecessària de sòl agrari de qualitat.
Se procurará en todos los supuestos evitar la apertura de nuevas vías de acceso y ocupación innecesaria de suelo agrario de calidad.
CAPÍTOL V- Procediment administratiu aplicable a l’autorització de les instal·lacions fotovoltaiques
CAPÍTULO V- Procedimiento administrativo aplicable a la autorización de las instalaciones fotovoltaicas.
Article 24 . Autoritzacions necessàries per la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny amb una potència superior a 100 kW
Artículo 24. Autorizaciones necesarias para la implantación de instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno con una potencia superior a 100 kW.
24.1 Des de la vessant energètica, la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques directament sobre el terreny amb una potència superior a 100 kW, resta subjecta a autorització administrativa prèvia i aprovació de projecte executiu a atorgar per l’òrgan competent en matèria d’energia, d’acord amb el que preveu aquest Decret.
24.1 Desde el punto de vista  energético, la implantación de instalaciones fotovoltaicas directamente sobre el terreno con una potencia superior a 100 kW, queda sujeta a autorización administrativa previa y aprobación de proyecto ejecutivo a otorgar por el órgano competente en materia de energía, de acuerdo con lo que prevé este Decreto.
24.2 Des de la vessant territorial, la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en sòl no urbanitzable resta subjecte a l’aprovació d’un pla especial urbanístic dels previstos a l’article 67.1 e) del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i a l’article 47.3 c) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. La implantació de les instal·lacions fotovoltaiques sotmeses a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, requereix l’informe d’impacte i integració paisatgística regulat per l’article 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
24.2 Desde el punto de vista territorial, la implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable queda sujeta a la aprobación de un plan especial urbanístico de los previstos en el artículo 67.1 e) del Texto refundido de la Ley de urbanismo aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, y en el artículo 47.3 c) del Reglamento de la Ley de Urbanismos, aprobado por Decreto 305/2006, de 18 de julio. La implantación de las instalaciones fotovoltaicas sometidas al ámbito de aplicación de este Decreto, requiere del informe de impacto e integración paisagística regulado por el artículo 22 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisage, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisagística.
24.3 Des de la vessant ambiental, la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques restarà subjecta al procediment de declaració d’impacte ambiental, quan així ho disposi la normativa d’avaluació d’impacte ambiental.
En el cas que la implantació d’una instal·lació fotovoltaica s’hagi de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental el procediment administratiu a aplicar serà el regulat pel capítol III. En aquest cas, caldrà aportar el corresponent estudi d’impacte ambiental, així com el conjunt de documentació que es preveu a l’article 25.
24.3 Desde el punto de vista ambiental, la implantación de instalaicones fotovoltaicas quedará sujeta al procedimiento de declaración de impacto ambiental, cuando así lo disponga la normativa de evaluación de impacto ambiental.

Article 25. Sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica
Artículo 25. Solicitud de autorización administrativa de la instalación fotovoltaica
25.1 Abans de realitzar la sol·licitud d’accés a la xarxa elèctrica, la persona sollicitant haurà de presentar davant de la Caixa General de Dipòsits un aval d’acord amb les condicions que exigeix la normativa elèctrica. El resguard de l’aval constituït, s’haurà de presentar davant la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç si l’accés es sol·licita per la xarxa de transport o bé davant la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia, si l’accés es sol·licita per la xarxa de distribució elèctrica.
25.1 Antes de realizar la solicitud de acceso a la red eléctrica, la persona solicitante habrá de presentar ante la Caja General de Depósitos un aval de acuerdo con las condiciones que exige la normativa eléctrica. El resguardo del aval constituído, se habrá de presentar ante la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio si el acceso se solicita para la red de transporte o bien ante la unidad directiva corrspondiente del departamento competente en materia de energía, si el acceso se solicit para la red de distribución eléctrica.
25.2 L’aval serà cancel·lat quan la persona peticionària obtingui l’acta de posada en servei de la instal·lació.
25.2 El aval será cancelado cuando la persona peticionaria obtenga el acta de puesta en servicio de la instalación
25.3 L’obtenció del dret d’accés i connexió a la xarxa de transport o de distribució elèctrica, serà requisit previ indispensable per l’obtenció de l’autorització administrativa.
25.3 La obtención del derecho de acceso y conexión a la red de transporte o de distribución eléctrica, será requisito previo indispensable para la obtención de la autorización administrativa.
25.4 La sol·licitud d’atorgament de la condició d’instal·lació acollida al règim especial, d’autorització administrativa de la instal·lació i aprovació del projecte executiu, així com la sol·licitud de tramitació del pla especial urbanístic, si s’escau, es presentarà davant de l’Oficina de Gestió Empresarial, la qual l’adreçarà a l’òrgan competent en matèria d’energia, acompanyant còpia de la següent documentació:
Instància de sol·licitud segons model disponible a la web de l’Oficina de Gestió Empresarial.
Còpia autenticada per l’Administració de l’escriptura notarial de constitució, i modificació, si escau, de la societat en el cas de tractar-se d’entitats jurídiques.
Imprès de Declaració de dades de l’entitat peticionària.
Fitxa d’identificació i característiques de la instal·lació (segons annex 2, del Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica).
Acord o contracte subscrit amb la persona propietària dels terrenys o llocs afectats quan aquest no coincideix amb el mateix titular de la instal·lació  Certificació de l’empresa distribuïdora a la que s’interconnecti la instal·lació acreditant l’atorgament del punt de connexió.
El projecte executiu de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi professional corresponent, amb el contingut mínim establert a l’annex 1.
Les separates del projecte per sol·licitar informe als organismes.
Estudi d’impacte i integració paisatgística, d’acord amb el contingut establert a l’article 26.
Còpia de la documentació necessària per a l’aprovació del pla especial urbanístic d’acord amb el que preveu l’article 67.1.e) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l’article 47.3.c) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, en el cas que aquest pla no hagi estat promogut i aprovat per l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’article 22.2.b) 3 i sempre que es tracti de sòl no urbanitzable.
La documentació indicada en els punts anteriors es presentarà en format electrònic, i en format PDF, que sigui una reproducció fidel i exacta.
25.4 La solicitud de otorgamiento de la condición de instalación acogida al régimen especial, de autorización administrativa de la instalación y aprobación del proyecto ejecutivo, así como la solicitud de tramitación del plan especial urbanístico, si procede, se presentará ante la Oficina de Gestión Empresarial, la cual la dirigirá al órgno competente en materia de energía, acompañando copia de la siguiente documentación.
Instancia de solicitud segun modelo disponible en la web de la Oficina de Gestión Empresarial.
Copia autentificada por la Administración de la escritura notarial de constitución, y modificación, si procede, de la sociedad en el caso de tratarse de entidades jurídicas.
Impreso de Declaración de datos de la entidad peticionaria.
Ficha de identificación y características de la instalación ( según anexo 2, del Decreto 352/2001, de 18 de diciembre, sobre procedimiento administrativo aplicable a las instalacions de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica).
Acuerdo o contrato suscrito com la persona propietaria de los terrenos o lugares afectados cuando este no coincida con el mismo titular de la instalación.
Certificación de la empresa distribuidora a la que se interconecte la instalación acreditando el otorgamiento del punto de conexión.
El proyecto ejecutivo de la instalación firmado por un técnico titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente, con el contenido mínimo establecido en el anexo 1.
Las separatas del proyecto para solicitar informe a los organismos.
Estudio de impacto e integración paisagística, de acuerdo con el contenito establecido en el artículo 26.
Copia de la documentación necesaria para la aprobación del plan especial urbanistico de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1.e) del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, y el artículo 47.3.c) del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto 305/2006, de 18 de julio, en el caso de que este plan no haya sido promovido y aprobado por la Administración de la Generalitat de acuerdo con el artículo 22.2.b) 3 y siempre que se trate de suelo no urbanizable.
La documentación indicada en los puntos anteriores se presentará en formato electrónico, y en formato PDF, que sea una reproducción fiel y exacta.

Article 26. Contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística
Artículo 26. Contenido del estudio de impacto e integración paisajística
L’estudi d’impacte i integració paisatgística que en compliment d’aquests procediments ha d’acompanyar al projecte d’actuació, ha de contenir, a més del que requereix l’article 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, els següents aspectes:
El estudio de impacto e integración paisajística que en cumplimiento de estos procedimientos ha de acompañar al proyecto de actuación, ha de contener, además de lo que requiere el artículo 22 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrola la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística, los siguientes aspectos:
a) Simulacions fotogràfiques del lloc abans i després de realitzades les installacions, des de diversos punts d’observació significatius.
a) Simulaciones fotográficas del lugar antes y después de realizadas las instalaciones, desde diviersos puntos de observación significativos.
b) Conca visual de la instal·lació i identificació dels principals punts de visió sobre el projecte.
b) Cuenca visual de la instalación e identificación de los principales puntos de visión sobre el proyecto.
c) Definició dels elements complementaris de la instal·lació, tals com tanques, edificacions i línies elèctriques.
c) Definición de los elementos complementarios de la instalación, tales como vallados, edificaciones y líneas eléctricas.
Article 27. Tramitació administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica
Artículo 27. Tramitación administrativa del proyecto de instalación fotovoltaica.
27.1 La persona promotora del projecte de la instal·lació fotovoltaica haurà de presentar davant l’Oficina de Gestió Empresarial la sol·licitud d’autorització administrativa i d’aprovació del projecte executiu de la instal·lació, juntament amb l’estudi d’impacte d’integració paisatgística i un Pla especial urbanístic, en el cas que aquest no estigui ja aprovat d’acord amb el que preveu l’article 22.2 b) tercer i sempre que es tracti de sòl no urbanitzable.
27.1 La persona promotora del proyecto de la instalación fotovoltaica habrá de presentar ante la Oficina de Gestión Empresarial la solicitud de autorización administrativa y de aprobación del proyecto ejecutivo de la instalación, juntamente con el estudio de impacto de integración paisajística y un Plan especial urbanístico, en el caso que este no esté ya aprobado de acuerdo con lo que prevé el artículo 22.2. b) tercero y siempre que se trate de suelo no urbanizable.
Quan es tracti d’instal·lacions fotovoltaiques no incloses a l’article 24.3, el projecte executiu de la instal·lació i el pla especial urbanístic poden consistir en un únic document que inclogui les instal·lacions d’evacuació de l’energia elèctrica produïda.
L’Oficina de Gestió Empresarial haurà de trametre la sol·licitud presentada a l’òrgan competent en matèria d’energia.
Cuando se trate de instalaciones fotovoltaicas no incluídas en el artículo 24.3, el proyecto ejecutivo de la instalación y el plan especial urbanístico pueden consistir en un único documento que incluya las instalaciones de evacuación de la energía eléctrica producida.
La Oficina de Gestión Empresarial habrá de remitir la solicitud presentada al órgano competente en materia de energía.

27.2 L’òrgan competent en matèria d’energia trametrà el Pla especial urbanístic a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent a fi i efecte que l’òrgan urbanístic competent efectuï l’aprovació inicial d’aquest, d’acord amb el que preveu l’article 83.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. El termini per l’aprovació serà d’un mes. En el supòsit que transcorregut aquest termini d’un mes, l’òrgan urbanístic competent no s’hagi pronunciat, el pla especial es podrà entendre aprovat inicialment per silenci administratiu positiu sempre que la documentació sigui completa a l’inici del còmput del termini i es podrà continuar amb la tramitació corresponent.
27.2 El órgano competente en materia de energía remitirá el Plan especial urbanístico a la Comisión Territorial de Urbanismos competente a fin y efecto de que el órgano urbanístico competente efectue la aprobación inicial de este, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de lulio. El plazo para la aprobación será de un mes. En el supuesto de que transcurrido este plazo de un mes, el órgano urbanístico competente no se haya pronunciado, el plan especial se podrá entender aprobado inicialmnte por silencio administrativo positivo siempre que la documentación esté completa al inicio del cómputo del plazo y se podrá continuar con la tramitación correspondiente.

27.3 Una vegada l’òrgan urbanístic competent hagi efectuat l’aprovació inicial del pla especial urbanístic, l’òrgan competent en matèria d’energia sotmetrà l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent anunci al DOGC, al BOE i als taulers d’anuncis dels ajuntaments afectats.
27.3 Una vez el órgano urbanístico competente haya efectuado la aprobación inicial del plan especial urbanístico, el órgano competente en materia de energía someterá el expediente a información públia durante el plazo de un mes, mediante la publicación del correspondiente anuncio al DOGC, al BOE y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados.

27.4 A l’anunci d’informació pública que efectuï l’òrgan competent en matèria d’energia s’haurà d’especificar que aquest té efectes en el procediment d’autorització administrativa de la instal·lació i en el procediment urbanístic regulat per l’article 83 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
27.4 En el anuncio de información pública que efectúe el órgano competente en materia de energía se habrá de especificar que este tiene efectos en el procedimiento de autorización administrativa de la instalación y en el procedimiento urbanístico regulado por el artículo 83 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio.

27.5 Al tràmit d’informació pública s’han de citar personalment, si s’escau, a les persones propietàries dels terrenys que siguin compresos en l’àmbit del pla especial urbanístic, d’acord amb l’article 97.3 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
27.5 Al trámite de información pública se han de citar personalmente, si procede, a las personas propietarias de los terrenos que estén comprendidos en el ámbito del plan especial urbanístico, de acuerdo con el artícuo 97.3 a) del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio.

27.6 Amb caràcter paral·lel al tràmit d’informació pública, l’òrgan competent en  matèria d’energia trametrà una còpia de la documentació presentada pel peticionari als organismes que puguin resultar afectats segons les condicions específiques del projecte, per tal que emetin informe en el termini d’un mes. En tots els casos, caldrà sol·licitar informe al departament competent en matèria d’agricultura. Si l’informe no s’emet en el termini assenyalat, es poden prosseguir les actuacions corresponents.
27.6 Con carácter paralelo al trámite de información pública, el órgano competente en materia de energía remitirá una copia de la documentación presentada por el peticionario a los organismos que puedan resultar afectados según las condiciones específicas del proyecto, a fin de que emitan informe en el plazo de un mes. En todos los casos, será preciso solicitar informe al departamento competente en materia de agricultura. Si el informe no se emite en el término señalado, se pueden proseguir las actuaciones correspondientes.
27.7 L’òrgan competent en matèria d’energia, a més dels organismes sectorials afectats, sol·licitarà els següents informes:
27.7 El órgano competente en materia de energía, además de los organismos sectoriales afectados, solicitará los siguientes informes
a) a la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria de política territorial i obres públiques, per tal que en el termini d’un mes emeti l’informe d’impacte i integració paisatgística regulat per l’article 22.2 apartat b) del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desplega la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. En el supòsit que transcorregut aquest termini d’un mes, l’òrgan competent no hagi emès l’informe sol·licitat, es podrà continuar amb la tramitació corresponent.
a) a la unidad directiva correspondiente del departamento competente en materia de política territorial y obras públicas, a fin de que en el plazo de un mes emita el informe de impacto e integración paisajística regulado por el artículo 22.2 apartado b) del Decreto 343/2006, de 19 de septiempre, por el cual se despliega la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisje, y se regulan los estudios e informes de impacto y de integración paisajística. En el supuesto que transcurrido este plazo de un mes, el órgano competente no haya emitido el informe solicitado, se podrá continuar con la tramitación correspondiente.
b) de l’òrgan competent en matèria de medi ambient, per tal que en el termini d’un mes emeti informe sobre la idoneïtat ambiental del projecte. En el supòsit que transcorregut aquest termini d’un mes, l’òrgan competent en matèria de medi ambient no hagi emès l’informe sol·licitat, es podrà continuar amb la tramitació corresponent.
b) del órgano competente en materia de medio ambiente, a fin de que en el plazo de un mes emita informe sobre la idoneidad ambiental del proyecto. En el supuesto que transcurrido este plazo de un mes, el órgano competente en materia de medio ambiente no haya emitido el informe solicitado, se podrá continuar con la tramitación correspondiente.

c) de l’òrgan competent en matèria de cultura a fi i efecte de donar compliment a la normativa reguladora del patrimoni cultural català.
c) del órgano competente en materia de cultura a fin y efecto de dar cumplimiento a la normativa reguladora del patrimonio cultural catalán.
d) en el supòsit de les instal·lacions fotovoltaiques contemplades als articles 22.2 b) 3er i 23.1c), la documentació es trametrà a la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’indústria i empresa, per tal que en el termini d’un mes emeti un informe sobre la idoneïtat industrial i empresarial del projecte.
En el supòsit que transcorregut aquest termini d’un mes, no s’hagi emès l’informe sol·licitat, es podrà continuar amb la tramitació corresponent.
d) en el supuesto de las instalaciones fotovoltaicas contempladas en los artículos 22.2 b) 3er y 23.1c), la documentación se hará seguir a la unidad directiva correspondiente del departamento competente en materia de industria y empresa, a fin de que en el plazo de un mes emita un informe sobre la idoneidad industrial y empresarial del proyecto.
En el supuesto de que transcurrido este plazo de un mes, no se haya emitido el informe solicitado, se podrá continuar con la tramitación correspondiente.

Article 28. Tràmit d’audiència i resolució
Artículo 28. Trámite de audiencia y resolución
28.1 Una vegada finalitzat el tràmit d’informació pública, l’òrgan competent en matèria d’energia ha de concedir audiència del pla especial urbanístic a l’ajuntament corresponent per un termini d’un mes, adjuntant còpia dels informes emesos.
Així mateix, l’informe d’impacte i integració paisatgística s’ha de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
28.1 Una vez finalizado el trámite de información pública, el órgano competente en materia de energía ha de conceder audiencia del plan especial urbanístico al ayuntamiento correspondiente por plazo de un mes, adjuntando copia de los informes emitidos.

28.2 Transcorregut el termini d’informació pública i audiència a l’ajuntament corresponent, l’òrgan competent en matèria d’energia trametrà a la persona promotora de les instal·lacions les al·legacions presentades i els informes emesos pels organismes a fi que presenti la contestació a les mateixes en un termini màxim de 15 dies hàbils.
28.2 Transcurrido el plazo de información pública y audiencia al ayuntamiento correspondiente, el órgano competente en materia de energía remitirá a la persona promotora de las instalaciones las alegaciones presentadas y los informes emitidos por los organismos a fin de que presente la constestación a las mismas en un plazo máximo de 15 días hábiles.

28.3 Igualment, l’òrgan competent en matèria d’energia trametrà les al·legacions presentades, els informes emesos pels organismes i la resposta de les al·legacions efectuades per la persona promotora de les instal·lacions a l’òrgan urbanístic competent per què procedeixi a l’aprovació definitiva del pla especial urbanístic. Aquesta aprovació s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes. En el supòsit que transcorregut aquest termini d’un mes, l’òrgan urbanístic competent no hagi adoptat cap pronunciament, el pla especial es podrà entendre aprovat definitivament per silenci administratiu positiu sempre que es disposi de la declaració d’impacte ambiental i que el pla no contradigui la legislació ni el planejament urbanístics aplicables.
28.3 Igualmente, el órgano competente en materia de energía remitirá las alegaciones presentadas, los informes emitidos por los organismos, la respuesta de las alegacions efectuadas por la persona promotora de las instalaciones al órgano urbanístico competente a fin de que porceda a la aprobación definitiva del plan especial urbanístico. Esta aprobación se habrá de efectuar en el plazo de un mes. En el supuesto que transcurrido este plazo de un mes, el órgano urbanístico competente no haya adoptado ningún pronunciamiento, el plan especial se podrá entender aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo siempre que se disponga de la declaración de impacto ambiental y que el plan no contradiga la legislación ni el planeamiento urbanísticos aplicables.
28.4 Finalitzada la tramitació, l’òrgan competent en matèria d’energia en el termini d’un mes ha de dictar resolució sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte.
28.4 Finalizada la tramitación, el órgano competente en materia de energía en el plazo de un mes ha de dictar resolución sobre la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto.

Article 29. Atorgament de la condició d’instal·lació acollida al règim especial, autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució
Artículo 29. Otorgamiento de la condición de instalación acogida al régimen especial, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución.

29.1 L’atorgament de l’autorització administrativa suposarà l’atorgament de la condició d’instal·lació acollida al règim de producció especial. L’obtenció dels drets econòmics es produirà amb la inscripció al Registre de preasignació de potència, una vegada s’acompleixin els requisits exigits per la normativa aplicable.
29.1 El otorgamiento de la autorización administrativa supondrá el otorgamiento de la condición de instalación acogida al régimen de producción especial. La obtención de los derechos económicos se producirá con la inscripción en el Registro de preasignación de potencia, una vez se cumplan los requisitos exigidos por la normativa aplicable.

29.2 La Resolució d’atorgament de l’autorització energètica i l’aprovació definitiva del pla especial urbanístic hauran de notificar-se a l’ajuntament o ajuntaments corresponents i fer-se públiques mitjançant la corresponent publicació al DOGC. L’aprovació definitiva del pla especial urbanístic s’ha de notificar individualment a les persones propietàries dels terrenys, si s’escau, d’acord amb l’article 97.3.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
29.2 La Resolución de otorgamiento de la autorización energética yla aprobación definitiva del plan especial urbanístico habrán de notificarse al ayuntamiento a ayuntamientos corrspondientes y hacerse públicas mediante la correspondiente publicación al DOGC. La aprobación definitiva del plan especial urbanístico se ha de notificar individualmente a las personas propietarias de los terrenos, si procede, de aucerdo con el artículo 97.3.b) del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio.
29.3 La unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia notificarà la Resolució emesa a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la resta d’organismes que varen informar.
29.3 La unidad directiva correspondiente del departamento competente en materia de energía notificará la Resolución emitida a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al resto de organismos que informaron.

Article 30. Posada en marxa de la instal·lació i inscripció al Registre d’Instal·lacions de Producció en règim especial
Artículo30. Puesta en marcha de la instalación e inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen especial

30.1 El titular de la instal·lació, un cop construïda i verificada tant per part de l’instal·lador com del tècnic titulat competent responsable del projecte, sol·licitarà la posada en marxa de la instal·lació i la inscripció al Registre d’Instal·lacions de Producció en Règim Especial de Catalunya. La sol·licitud es presentarà a l’Oficina de Gestió Empresarial, la qual verificarà la documentació aportada i la trametrà als Serveis Territorials de la demarcació que correspongui, o al Servei corresponent en el cas de Barcelona, presentant la documentació que figura a l’annex 2.
30.1 El titular de la instalación, una vez construída y verificada tanto por parte del instalador como del técnico titulado competente responsable del pryecto, solicitará la puesta en marcha de la instalación y la inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de Catalunya. La solicitud se presentará en la Oficina de Gestión Empresarial, la cual verificará la documentación aportada y la remitirá a los Servicios Territorial de la demarcación que corresponda, o al Servicio correspondiente en el caso de Barcelona, presentando la documentación que figura en el anexo 2.

30.2 Els Serveis Territorials d’Economia i Finances inspeccionaran en el termini d’un mes la instal·lació i, en el supòsit que aquesta sigui correcta, emetran l’Acta de Posada en Marxa, i procediran a informar d’aquest fet a efectes de la Inscripció en el Registre ’Establiments Industrials de Catalunya. Quan es tracti d’instal·lacions fotovoltaiques de potència inferior a 1000 kW es considerarà que
l’activitat principal del seu titular no és la producció d’energia elèctrica i, en conseqüència no serà necessària la inscripció al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC).
30.2 Los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas inspecionarán en el plazo de un mes la instalación y, en el supuesto que esta sea correcta, emitirán el Acta de Puesta en Marcha, y procederán a informar de este hecho a efectos de la Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de Catalunya. Cuando se trate de instalaciones fotovoltaicas de potencia inferior a 1000 kW se considerará que la actividad principal de su titular no es la producción de energía eléctrica y, en consecuencia no será necesaria la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de Catalunya (REIC).

30.3 Els esmentats Serveis Territorials trametran còpia de l’acta de posada en marxa a la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia amb el seu Informe respecte a la Inscripció en el Registre d’Instal·lacions de Producció en Règim Especial de Catalunya.
La unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia inscriurà la instal·lació en el citat registre i ho notificarà a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç, així com a la resta d’organismes afectats i a la companyia elèctrica.
30.3 Los mencionados Servicios Territoriales remitirán copia del acta de puesta en marcha a la unidad directiva correspondiente del departemento compentente en materia de energía con su informe respecto de la Inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de Catalunya.
30.4 En el supòsit que el titular de la instal·lació fotovoltaica consideri necessari el funcionament en proves de la instal·lació, haurà de sol·licitar l’acta de posada en servei provisional. En aquest cas, s’efectuarà la inscripció prèvia de la instal·lació al Registre d’instal·lacions de producció en règim especial.
30.4 En el supuesto que el titular de la instalación fotovoltaica considere necesario el funcionamiento en pruebas de la instalación, habrá de solicitar el acta de puesta en servicio provisional. En este caso, se efectuará la inscripción previa de la instalación en el Registro de instalaciones de producción en régimen especial.

Article 31. Règim de fiança relativa al desmantellament i la restitució dels terrenys
Artículo 31. Régimen de fianza relativo al desmantelamiento y la restitución de los terrenos.
31.1 L’aprovació definitiva del pla especial urbanístic per a la implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació fotovoltaica sobre el terreny porta implícita l’obligació de desmantellament dels equips i de la restitució dels terrenys que ocupen una vegada finalitzada l’activitat de producció d’energia elèctrica, per tal de deixar-los en el seu estat original.
31.1 La aprobación definitiva del plan especial urbanístico para la implantación en suelo no urbanizable de la instalación fotovoltaica sobre el terreno lleva implícita la obligación de desmantelar los equipos y de la restitución de los terrenos que ocupan una vez finalizada la activiad de producción de energía eléctrica, a fin de dejarlos en su estado original.

31.2 Les resolucions per les quals s’aprovi definitivament el pla especial urbanístic a què fa referència l’apartat 1 han de recordar aquesta obligació. En l’acord d’atorgament de la llicència municipal s’ha d’establir, d’acord amb la normativa urbanística, la quantia de la fiança que s’ha de constituir per garantir el compliment d’aquesta obligació.
31.2 Las resoluciones para las cuales se apruebe definitivamente el plan especial urbanístico a que hace referencia el apartado 1 han de recordar esta obligación. En el acuerdo de otorgamiento de la licencia municipal se ha de esatablecer, de acuerdo con la normativa urbanística, la cuantía de la fianza que se ha de constituir para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

31.3 La constitució de la garantia davant l’ajuntament és condició de compliment inexcusable per a l’inici de l’execució de les obres. S’acceptarà el propi terreny on s’ubica la instal·lació com a garantia.
La garantia haurà de ser quantificada tenint en compte el cost de restitució del sòl i la retirada de totes les instal·lacions pròpies de la planta fotovoltaica. L’import així calculat s’actualitzarà cada cinc anys, d’acord amb l’increment de l’IPC.
31.3 La constitución de la garantía ante el ayuntamiento es condición de cumplimiento inexcusable para el inicio de la ejecución de las obras. Se aceptará el propio terreno donde se ubica la instalación como garantía.
La garantía habrá de ser cuantificada teniendo en cuenta el coste de restitución del sueo y la retirada de todas las instalaciones propias de la planta fotovoltaica. El importe así calculado se actualizará cada cinco años, de acuerdo con el incremento del IPC.

Article 32. Canvis de titularitat de les instal·lacions fotovoltaiques
Artículo 32. Cambios de titularidad de las instalaciones fotovoltaicas
32.1 Els canvis de titularitat relatius a instal·lacions fotovoltaiques sotmeses a l’àmbit d’aplicació del present Decret, resten sotmesos al règim d’autorització administrativa prèvia.
La sol·licitud s’haurà de presentar davant l’Oficina de Gestió Empresarial, adreçada a la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia, acompanyada de la documentació que consta a l’annex 3.
32.1 Los cambios de titularidad relativos a instalaciones fotovoltaicas sometidas al ámbito de aplicación del presente Decreto, quedan sometidos al régimen de autorización administrativa previa.
La solicitud se habrá de presentar ante la Oficina de Gestión Empresarial, dirigida a la unidad directiva corespondiente del departamento competente en materia de energía, acompañada de la documentación que consta en el anexo 3.

32.2 Prèvia la tramitació corresponent, la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria d’energia dictarà la corresponent resolució i la notificarà al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a l’ajuntament o ajuntaments corresponents i a la resta d’organismes afectats.
32.2 Previa la tramitación correspondiente, la unidad directiva correspondiente del departamento competente en materia de energía dictará la correspondiente resolución y la notificará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al ayuntamiento a ayuntamientos correspondientes y al resto de organismos afectados.

32.3 L’esmentada resolució es dicta i es notifica en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que s’hagi resolt la sol·licitud presentada, s’entén que el canvi de titularitat es denega.
32.2 La mencionada resolución se dicta y se notifica en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que se haya resuelto la solicitud presentada, se entiende que el cambio de titularidad se deniega.

Total Votos: 0
0 Participantes
Tu valoración:

Deja tus comentarios

Para comentar debe estar Registrad@ o REGISTRARSE
RECUPERAR CLAVE

SL RANK

1-Revosolar solar shop 76 2-Zytech solar (fabricante placas solares) 43 3-Rios renovables 35 4-Galivoltaica s.l. 32 5-Enerpal 20 6-Frantor 19 7-Renowatt ingenieros 18 8-Implica-t desarrollo sostenible 17 9-Generador-electrico.com online 17 10-Sursolar 17

Mercado eléctrico

0.08735586284 €/KWh
04/07/2020   20:15 h.
Análisis del Mercado
Resumen del mercado eléctrico: No teníamos un junio tan barato desde el de 2010.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar

Tienda de renovables

Software libre