Solicitar presupuesto Autoconsumo
anuncio solar

Publicada la Circular de Baleares del Autoconsumo instantáneo fotovoltaica.

22-10-12. Carlos Mateu
lunes, 22 octubre 2012.
Carlos Mateu
Publicada la Circular de Baleares del Autoconsumo instantáneo fotovoltaica.
Se regula la conexión de las instalaciones de producción de energía elèctrica en règimen especial, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1699/2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía elèctrica.

Circular del director general d’Indústria i Energia de 24  de setembre de 2012 per la qual es clarifica el  procediment i la documentació que s’ha de presentar per a tramitar les autoritzacions i/o  inscripcions necessàries per a la posada en servei i connexió de les instal•lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal•lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, i s’estableixen uns  criteris interpretatius de les normes aplicables que permetin l’actuació homogènia dels òrgans administratius competents

En el BOE núm.  295  de 8 de desembre  de 2011,  es va publicar  el Reial decret 1699/2011,  de   18   de   novembre,   pel   qual   es  regula   la   connexió  a   xarxa d'instal•lacions  de  producció  d'energia  elèctrica de petita  potència.  La tramitació administrativa i les condicions tècniques de les instal•lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència, a més d’estar afectades pel Reial decret 1699/2011, ho estan   per   altra   normativa,   cosa   que   fa dificultós   conèixer-ne  els  requisits d’inscripció, connexió i posada en servei.

Les instal•lacions de producció  d’energia elèctrica requereixen la tramitació  de la instal•lació  generadora  davant   l’òrgan  competent   de  la  comunitat autònoma, d’acord amb el Reial decret 1699/2011; el Reial decret 842/2002,  de 2 d'agost, pel qual  s’aprova  el Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió,  i l’Ordre  de  5  de setembre de 1985 per la qual s’estableixen normes administratives i tècniques per al funcionament  i  la connexió a les xarxes elèctriques de centrals hidroelèctriques de fins  a  5.000  kVA  i  centrals  d’autogeneració   elèctrica.  També  el  Reial  decret 1699/2011  estableix un procediment   diferenciat  per  a  les condicions  d’accés  i connexió en funció de la potència de la instal•lació generadora.

D’altra banda, el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció  d’energia elèctrica en règim especial, i el Reial decret 1955/2000, d’1 de     desembre,     pel    qual    es    regulen    les    activitats de transport,     distribució, comercialització,  subministrament   i  procediments d’autorització   d’instal•lacions d’energia  elèctrica,  regulen  els   procediments  d’autorització  i  inscripció  de  les activitats  de  producció  d’energia  elèctrica.  Determinats  articles  d’aquests  reials decrets  han  estat  modificats  pel  mateix  Reial  decret  1699/2011   i  per  altres disposicions reglamentàries.

Davant aquesta  dispersió de normativa, es fa necessari clarificar el procediment  per a  tramitar  davant  la  Direcció General  d'Indústria   i Energia les instal•lacions  de producció  d'energia  elèctrica en el règim  especial de petita  potència,  com també establir criteris interpretatius de les condicions tècniques de les instal•lacions.
 
Així mateix, es considera  adient  emetre  aquesta  Circular perquè  el Reial decret 1699/2011  atribueix a  l’òrgan  de  l’administració  competent la resolució  de  les reclamacions i els conflictes que es puguin generar, la qual cosa fa necessari unificar criteris d’interpretació,  amb  la finalitat  que els òrgans administratius  competents disposin d’uns criteris unificadors que permetin una interpretació homogènia de les normes aplicables a la matèria objecte d’aquesta Circular.

L’article 2 del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències  i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la CAIB, atribueix a la Direcció General d’Indústria i Energia, integrada     dins     la     Vicepresidència    Econòmica, de Promoció     Empresarial     i d’Ocupació, l’exercici de les competències d’aquesta matèria.

L’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB estableix que els òrgans superiors i directius impulsen i dirigeixen l’activitat administrativa,   entre  d’altres,  per  mitjà  de   circulars  encaminades a  recordar l’aplicació de determinades  disposicions legals o a unificar criteris d’interpretació d’aquestes, amb la finalitat d’aplicar-ne en l’àmbit de l’actuació administrativa una interpretació homogènia.

Per tot això, fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003,  de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears dict la següent

CIRCULAR

1.     Objecte

L’objecte d’aquesta   Circular  és  clarificar  el  procediment   i  la  documentació  necessària per tramitar les autoritzacions i/o inscripcions requerides per a la posada en servei i connexió de les instal•lacions de producció d'energia elèctrica en el règim especial que siguin dins l'àmbit  d'aplicació  del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre,  pel  qual  es regula  la  connexió  a  xarxa d'instal•lacions  de  producció d'energia  elèctrica de petita  potència,  com també  establir criteris interpretatius  de les normes aplicables que permetin l’actuació homogènia dels òrgans administratius competents.
 
2. Procediment per a tramitar davant la Direcció General d'Indústria i Energia una instal•lació de producció d'energia elèctrica en règim especial de petita potència

Les condicions administratives, contractuals, econòmiques  i tècniques bàsiques per a la connexió a les xarxes de distribució  d’energia elèctrica de les instal•lacions de producció d'energia  elèctrica en règim especial de petita potència s’estableixen en el Reial decret 1699/2011, que diferencia dos grups d’instal•lacions:

Instal•lacions de producció d’energia elèctrica de potència  no superior a 100 kW de les tecnologies previstes en les categories b) i c) de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, en qualsevol dels dos casos següents:

a) quan  es  connectin  a  les línies de  tensió  no  superior  a  1kV  de l’empresa  distribuïdora,  bé  directament  o  a  través d’una  xarxa interior d’un consumidor,
b) quan  es connectin  al costat  de  baixa d’un transformador  d’una xarxa interior, a una tensió inferior a 1kV, d’un consumidor connectat  a la xarxa de  distribució  i sempre  que  la  potència  instal•lada  de  generació connectada a la xarxa interior no superi els 100 kW.

Instal•lacions  de  producció  d’energia  elèctrica  de  potència  no  superior  a
1.000 kW de les tecnologies previstes en la categoria  a) i dels subgrups b.6, b.7  i b.8 de l’article  2 del Reial decret  661/2007, de 25 de maig, que es connectin a línies de tensió no superior a 36 kV de l’empresa distribuïdora, bé directament o a través d’una xarxa interior d’un consumidor.

La documentació  i la posada en servei de les instal•lacions es regulen en la Instrucció ITC BT 04 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i en el capítol II del Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

Així  mateix,  el  procediment   administratiu   per  a  incloure  una  instal•lació  de producció  d’energia elèctrica en el règim especial queda  regulat en el capítol  II del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel  qual es regula l’activitat  de producció d’energia elèctrica en règim especial.

D’acord  amb  la  disposició  addicional  primera,  les  instal•lacions  de  producció d’energia elèctrica amb potència  no superior a 100kW connectades  directament  a una  xarxa de  tensió  no  superior  a  1kV  estan  excloses del  règim  d’autorització administrativa prèvia.

Atesa la  dispersió  de  la  normativa  aplicable  a  aquests  procediments  i  amb  la finalitat d’aclarir-ne i unificar-ne l’aplicació, s’ha d’indicar que el procediment per a la tramitació  de les instal•lacions de producció elèctrica és el que s’especifica en els apartats següents, diferenciats segons la categoria a què pertanyen, la potència  i la tensió a què connecten.

2.1 Proce diment per a la tramitació d'instal•lacions de potència superior a 10 kW i no superior a 100kW, de les tecnologies previstes en les categories  a) b) i c) de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25  de  maig, connectades a tensió no superior a 1kV

2.1.1. Sol•licitud d’accés i connexió a l’empresa distribuïdora:
1. El promotor  ha de sol•licitar el dret d’accés, el punt i les condicions tècniques de connexió a l'empresa distribuïdora, i ha d’acompanyar la sol•licitud de la informació següent:
a) Nom, adreça, telèfon o un altre mitjà de contacte.
b) Ubicació concreta  de la instal•lació de producció  d’energia elèctrica, inclosa la referència cadastral.
c) Esquema unifilar de la instal•lació.
d) Punt proposat  per realitzar la connexió. S’han d’incloure les coordenades  UTM i/o el número de CUPS, si el sol•licitant les coneix, i la proposta  d’ubicació del punt de  mesura  d’acord  amb  el Reglament  unificat  de  punts  de  mesura  del sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, i amb la normativa de desplegament.
e) Propietari de l’immoble on s’ubica la instal•lació.
f) Declaració responsable del propietari de l’immoble en què dóna la conformitat  a la sol•licitud de punt de connexió, si és diferent del sol•licitant.
g) Descripció de  la instal•lació,  tecnologia  utilitzada  i característiques  tècniques d’aquesta,  entre  les quals  s’han d’incloure les potències  de  pic i nominal  de  la instal•lació, les modalitats de connexió i, si s’escau, les característiques de l’inversor o  inversors,  la  descripció  dels  dispositius  de  protecció  i  elements  de  connexió prevists, així com els certificats de compliment  dels nivells d’emissió i immunitat,  a què fa referència l’article 16 del Reial decret 1699/2011.
h) Justificant d’haver dipositat  l’aval corresponent davant l’òrgan de l’Administració competent, excepte per a l’Administració autonòmica  i els seus ens instrumentals.

D’acord amb l’article 66 bis del Reial decret 1955/2000, segons la redacció feta per la disposició final primera del Reial decret 1699/2011, aquest aval s'ha  de constituir amb   una  quantia   de  20  €/kW  i  s'ha  de  dipositar   davant   la  Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
 
Atesos el Reial decret 1955/2000, el Reial decret 1699/2011 i la Llei 52/1997, de 27 de  novembre,  que  regula  el  règim  d’assistència  jurídica  a  l’Estat  i  institucions públiques, l’Administració autonòmica  i els seus ens instrumentals  queden exempts de constituir aquest aval.

En el cas que s’hagi de presentar  documentació  addicional  o el sol•licitant no hagi lliurat tots els documents enumerats en aquest apartat, l’empresa distribuïdora  l’ha de sol•licitar en el termini de 10 dies a partir de la recepció de la sol•licitud, i ha de justificar  que  és  procedent   aquesta   petició;  a  més,  en  el   cas  de  sol•licitar documentació  addicional,  l’empresa distribuïdora  ha de trametre  una còpia de la sol•licitud, per correu electrònic, a la Direcció General d’Indústria i Energia.

L'empresa distribuïdora ha de notificar al sol•licitant, en el termini màxim d'un mes comptador des de la data  de recepció de la sol•licitud (amb tota  la documentació esmentada  en aquest apartat), les condicions tècniques d'accés i connexió d'acord amb l’article 5 del Reial decret 1699/2011.

L’estudi de connexió no ha de suposar en cap cas un cost per al sol•licitant.

2. En el termini de 3 mesos, el sol•licitant ha d'informar  l'empresa  distribuïdora  de l'acceptació del punt i les condicions proposades  i, al mateix temps, li ha de lliurar el projecte  i el programa  d’execució.  En cas  de  disconformitat,   l’interessat  pot adreçar-se a la Direcció General d’Indústria i Energia, en els 30 dies posteriors a la recepció de  la proposta,  perquè  aquesta  resolgui la discrepància  i estableixi les condicions que les parts han de respectar.

Una vegada acceptada  la proposta  tècnica de l’empresa distribuïdora,  el sol•licitant disposa  d’un termini màxim de 15 mesos perquè  la instal•lació figuri inscrita en el Registre de preassignació de retribució o en el Registre administratiu d’instal•lacions de producció  corresponent.  En cas que el sol•licitant incompleixi  aquest  requisit, s’ha de produir la cancel•lació del punt de connexió.

L'empresa distribuïdora ha de trametre al promotor un plec de condicions tècniques i un pressupost econòmic en el termini de 15 dies, una vegada supervisat el projecte amb informe favorable, comptador des de la data de constància de l'acceptació per part  del  promotor.   En  cas  de  deficiències en  el  projecte  d’execució, l’empresa distribuïdora ho ha de comunicar al promotor  en un termini màxim de 15 dies i li ha de donar un termini de 15 dies per a esmenar-les.
 
El plec de condicions tècniques,  el pressupost i la determinació  de les condicions econòmiques  de la  connexió s'han  de realitzar d'acord amb  l'article 6 del Reial decret 1699/2011.

2.1.2. Sol•licitud d’utilitat pública
En cas que se sol•liciti utilitat pública, s’ha de tramitar d’acord amb el procediment
establert.

2.1.3.  Presentació  de  la  documentació   tècnica  de  la  instal•lació  de  producció d’energia  elèctrica  de  petita   potència   davant  la  Direcció  General  d’Indústria  i Energia i sol•licitud de connexió de la instal•lació a l’empresa distribuïdora.

1.     D’acord  amb  la normativa  vigent, una  vegada  finalitzada  la instal•lació el sol•licitant  ha  de  presentar  davant  la  Direcció General  d'Indústria   i Energia la documentació  següent:

Sol•licitud amb el model normalitzat. Resguard de pagament de la taxa.
Còpia del NIF /CIF del sol•licitant, escriptures de la societat i escriptures de representació, si s’escau.
Resguard de l'aval indicat en l'apartat 2.1.1.
Informe d’obtenció dels drets d’accés i connexió segons l’article 5 del Reial decret 661/2007, emès per la companyia distribuïdora.
   Projecte  tècnic,  que  ha  d’incloure  les  característiques  tècniques  de  la instal•lació, el pressupost i l’estudi econòmic.
Certificat de final d'obra  amb el model normalitzat. Certificat de la instal•lació amb el model normalitzat.
Certificat del  fabricant   dels  inversors  que  compleixen  el  Reial  decret
842/2002, de 2 d’agost,  pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa  tensió;  el  Reial  decret  1699/2011, de  18  de  novembre,  pel  qual s’aprova  la  connexió  a  xarxa   d’instal•lacions  de  producció   d’energia elèctrica de petita potència, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
   Per a les instal•lacions de la categoria  a) prevista en l’article 2.1, d'acord amb el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de  producció  d'energia  elèctrica  en  règim  especial,  acreditació  del que estableix l'article 6 del mateix Reial decret.

En el moment  de  la  presentació  d'aquesta  documentació, si està  completa,  la Direcció General d’Indústria  i Energia ha d’emetre un document  o diligència del certificat de la instal•lació de producció d’energia elèctrica de petita potència.

2.     El titular  de  la  instal•lació  ha  de  sol•licitar  i  subscriure  amb  l'empresa  distribuïdora  un  contracte  tècnic  d'accés  a  la xarxa pel  qual  s’han  de  regir les relacions tècniques entre ells. L'empresa distribuïdora  disposa  d'un termini màxim d'un  mes des de la sol•licitud per subscriure el contracte  tècnic d'accés, sempre que se li hagi aportat la documentació  esmentada.  El model de contracte és el que figura en l'annex III del Reial decret 1699/2011.

Qualsevol discrepància  sobre  el contracte,  l’ha de resoldre i notificar la Direcció General d’Indústria i energia en el termini màxim d’un mes des de la data  d’entrada de la sol•licitud de resolució de discrepància en el registre de la Direcció General.

3.     Una vegada efectuats  els tràmits dels apartats  anteriors, es pot  procedir a la connexió de la instal•lació. La sol•licitud de connexió es pot  fer juntament  amb  la sol•licitud de subscripció del contracte tècnic d'accés indicat en l'apartat anterior.

A partir  de la notificació a l’empresa distribuïdora  de la sol•licitud de connexió, aquesta disposa del termini màxim d’un mes per realitzar la connexió a la xarxa.

Una  vegada  efectuada   la  connexió,  es  pot  fer  una  primera  verificació de  la instal•lació,  d'acord   amb   l'article  8  del  Reial  decret  1699/2011.  Si,  com  a conseqüència  de la verificació, l’empresa  distribuïdora  hi troba  alguna incidència, n’ha  d’informar  el titular  perquè  la solucioni.  En cas  de  disconformitat,  poden sol•licitar a la Direcció General d’Indústria i Energia les inspeccions necessàries i la resolució de la discrepància.

L’empresa distribuïdora ha de ser responsable i assumir el cost de l’entroncament  i la connexió de les instal•lacions de producció a la xarxa de distribució existent, sense perjudici de complir la normativa i els protocols de seguretat.

2.1.4.  Posada   en  servei definitiva,  atorgament   de  la  condició  d’instal•lació  de producció acollida  al  règim especial i inscripció de  la instal•lació en el Registre d'instal•lacions  de producció en règim especial.

Una vegada  l’empresa  distribuïdora  hagi  connectat   la  instal•lació  a  la  xarxa de distribució i hagi fet la primera verificació de la instal•lació, el titular ha de sol•licitar la  posada   en  servei  definitiva  i  la  inscripció  de  la  instal•lació  en  el  Registre d'instal•lacions  de producció en règim especial, per la qual cosa ha de presentar a la Direcció  General  d'Indústria  i  Energia  la  documentació   necessària  segons  la normativa vigent.

Les instal•lacions de cogeneració destinades a climatització i/o ACS d’edificis situats a les Illes Balears que estiguin classificades com a categoria a) d'acord  amb l'article 2 del Reial decret  661/2007, per acreditar  el que  estableixen l'article  6.3.d)  i el darrer  paràgraf  de   l'article  6.3  del  mateix  Reial  decret,  cal  que  acreditin  el compliment del que estableix l'annex I d'aquesta Resolució.

Una vegada  analitzada  la documentació  presentada,  en cas que sigui correcta,  la Direcció General d'Indústria  i Energia ha d’autoritzar  la posada  en servei definitiva de la instal•lació, li ha d’atorgar  la condició d’instal•lació de producció acollida al règim especial i l’ha d’inscriure de forma definitiva en el Registre d’instal•lacions de producció en règim especial. En cas contrari, ha de reclamar al titular que n’esmeni les deficiències en un termini de 10 dies.

2.2 Procediment per a la tramitació d'instal•lacions de potència no superior a 10 kW, de les tecnologies previstes en les categories a) b) i c) de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, connectades a tensió no superior a 1kV

2.2.1. El promotor  de la instal•lació ha de comunicar a l'empresa  distribuïdora  per mitjans electrònics o de forma fefaent el model simplificat de sol•licitud de connexió que recull l'annex  II del Reial decret  1699/2011. Amb la sol•licitud ha d'adjuntar una memòria tècnica de disseny en què figurin el punt  de connexió i el número  de CUPS del subministrament  associat i, en cas que el sol•licitant sigui distint al titular del contracte  de subministrament,  una declaració responsable de la conformitat  del titular de subministrament amb la sol•licitud de punt de connexió.

L'empresa distribuïdora ha de notificar al sol•licitant, en el termini màxim de 10 dies hàbils  comptadors  des  de  la data  de  recepció  de  la sol•licitud, l'acceptació   de connexió, la remissió d'una proposta alternativa o la denegació de la sol•licitud. En cas de disconformitat, el titular pot adreçar la seva reclamació a la Direcció General d’Indústria i Energia, en el termini màxim d’un mes des de la data  de recepció de la proposta, així com,  en  el termini de  10  dies abans  indicat,  en  cas  de  falta  de contestació.

Una vegada acceptada  la proposta de l’empresa distribuïdora,  el sol•licitant disposa d’un termini màxim de 15 mesos perquè la instal•lació figuri inscrita en el Registre de preassignació   de  retribució  o  en  el  Registre   administratiu   d’instal•lacions de producció corresponent.
En cas que el sol•licitant incompleixi aquest requisit, s’ha de produir la cancel•lació del punt de connexió.

2.2.2. Sol•licitud d’utilitat pública

En cas que se sol•liciti utilitat pública, s’ha de tramitar d’acord amb el procediment
establert.

2.2.3.  Presentació  de  la  documentació   tècnica  de  la  instal•lació  de  producció d’energia elèctrica de petita potència i sol•licitud de connexió de la instal•lació.

1. D’acord amb la normativa vigent, una vegada finalitzada la instal•lació, el titular ha de lliurar a la Direcció General d'Indústria i Energia la documentació  següent:

Sol•licitud, amb el model normalitzat.
Memòria, tècnica i econòmica, resum amb el model normalitzat. NIF/CIF del sol•licitant.
Resguard de pagament de la taxa.
Certificat de la instal•lació, amb el model normalitzat.

En el moment  de  presentació  d'aquesta  documentació, si està  completa,  s'ha d’emetre  un  document  o  diligència del certificat de  la instal•lació de  producció d’energia elèctrica de petita potència.

2.     El titular de la instal•lació ha de remetre a l'empresa  distribuïdora,  de forma fefaent o per mitjans electrònics, una  sol•licitud de connexió de la instal•lació a la qual  ha d'annexar  una còpia del contracte  tècnic d'accés  a la xarxa  que estableix l'annex III del Reial decret 1699/2011, emplenat i signat adequadament, i una còpia del document  o diligència del certificat de la instal•lació de producció  d’energia elèctrica de petita potència.

L'empresa distribuïdora  té un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la documentació  indicada en l'apartat anterior per a formalitzar el contracte,  verificar la  instal•lació  i realitzar  la  connexió  a  la  xarxa  de  distribució  existent.  Si en  la verificació es detecten  deficiències, ho ha de comunicar  al titular de la instal•lació, qui  les ha  de  corregir. Una  vegada corregides,  el titular  ho  ha  de  comunicar  a l’empresa    distribuïdora     i    ha     de sol•licitar    una     nova     connexió.     L’empresa distribuïdora  disposa d’un termini de 10 dies per fer les verificacions que pertoqui  i realitzar la connexió.

2.2.4. Posada   en  servei definitiva,  atorgament   de  la  condició  d’instal•lació  de producció acollida  al  règim especial i inscripció de  la instal•lació en el Registre d'instal•lacions de producció en règim especial

El titular de la instal•lació ha de sol•licitar la posada en servei definitiva i la inscripció de la instal•lació en el Registre d'instal•lacions  de producció  en règim especial, i ha de presentar a la Direcció General d'Indústria  i Energia la documentació  necessària segons la normativa vigent.

Una vegada analitzada  la documentació  presentada,  en cas que sigui correcta,  la Direcció General d'Indústria  i Energia ha d’autoritzar  la posada  en servei definitiva de la instal•lació, li ha d’atorgar  la condició d’instal•lació de producció acollida al règim especial i l’ha d’inscriure de forma definitiva en el Registre d’instal•lacions de producció en règim especial. En cas contrari, ha de reclamar al titular que n’esmeni les deficiències en un termini de 10 dies

2.3 Procediment per a tramitar instal•lacions de potència superior a 100   kW i no superior a 1000  kW de les tecnologies previstes en la categoria a) i els subsgrups b.6),  b.7)  i b.8)  de l'article 2 del Reial decret 661/2007, de 25  de maig, que es connectin a línies de tensió no superior a 36  kV.

També és aplicable a instal•lacions de potència no superior a 100 kW connectades a tensió superior a 1kV

2.3.1. Sol•licitud d’accés i connexió a l’empresa distribuïdora:
1. El promotor  ha de sol•licitar el dret d’accés, el punt, i les condicions tècniques de connexió a l'empresa distribuïdora, i ha d’acompanyar la sol•licitud de la informació següent:
a) Nom, adreça, telèfon o un altre mitjà de contacte.
b) Ubicació concreta  de la instal•lació de producció  d’energia elèctrica de petita potència,  inclosa la referència cadastral. c) Esquema unifilar de la instal•lació.
d) Punt proposat  per realitzar la connexió. S’han d’incloure les coordenades  UTM i/o el número de CUPS, si el sol•licitant les coneix, i la proposta  d’ubicació del punt de  mesura  d’acord  amb  el Reglament  unificat  de  punts  de  mesura  del sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, i amb la normativa de desplegament.
e) Propietari de l’immoble on s’ubica la instal•lació.
f) Declaració responsable del propietari de l’immoble en què dóna la conformitat  a la sol•licitud de punt de connexió, si és diferent del sol•licitant.
g) Descripció de  la instal•lació,  tecnologia  utilitzada  i característiques  tècniques d’aquesta,  entre  les  quals  s’han d’incloure les potències  de  pic i nominal  de  la instal•lació,  modalitats  de  connexió i, si  s’escau,  característiques  de  l’inversor o inversors, descripció dels dispositius de protecció i elements de  connexió prevists, així com els certificats de compliment  dels nivells d’emissió i immunitat  a què fa referència l’article 16 del Reial decret 1699/2011.
h) Justificant d’haver dipositat  l’aval corresponent  davant l’òrgan de l’Administració competent, excepte per a l’Administració autonòmica  i els seus ens instrumentals.

D’acord amb l’article 66 bis del Reial decret 1955/2000, segons la redacció feta per la disposició final primera del Reial decret 1699/2011, aquest aval s'ha  de constituir amb   una  quantia   de  20  €/kW  i  s'ha  de  dipositar   davant   la  Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

Atesos el Reial decret 1955/2000, el Reial decret 1699/2011 i la Llei 52/1997, de 27 de novembre, que  regula  el règim d’assistència jurídica a l’Estat i les institucions públiques, l’Administració autonòmica  i els seus ens instrumentals  queden exempts de constituir aquest aval.

En el cas que s’hagi de presentar  documentació  addicional o el sol•licitant no hagi lliurat tots els documents enumerats en aquest apartat, l’empresa distribuïdora  l’ha de sol•licitar en el termini de 10 dies a partir de la recepció de la sol•licitud, i ha de justificar  que  és  procedent   aquesta   petició;  a  més,  en  el   cas  de  sol•licitar documentació  addicional,  l’empresa distribuïdora  ha de remetre una  còpia de la sol•licitud, per correu electrònic, a la Direcció General d’Indústria i Energia.

L'empresa distribuïdora ha de notificar al sol•licitant, en el termini màxim d'un  mes comptador des de la data  de recepció de la sol•licitud (amb tota  la documentació esmentada  en aquest apartat), les condicions tècniques d'accés i connexió d'acord amb l'article 5 del Reial decret 1699/2011.

L’estudi de connexió no ha de suposar en cap cas un cost per al sol•licitant.

2. En el termini de 3 mesos el sol•licitant ha d'informar  l'empresa  distribuïdora de l'acceptació  del  punt  i les condicions  proposades  i, al mateix  temps,  li ha de lliurar el projecte i el programa  d’execució. En cas de disconformitat  l’interessat pot adreçar-se a la Direcció General d’Indústria i Energia, en els 30 dies posteriors a la recepció de  la proposta,  perquè  aquesta  resolgui la discrepància  i estableixi les condicions que les parts han de respectar.

Una vegada acceptada  la proposta  tècnica de l’empresa distribuïdora,  el sol•licitant disposa  d’un termini màxim de 15 mesos perquè la instal•lació figuri inscrita en el Registre de preassignació de retribució o en el Registre administratiu d’instal•lacions de producció corresponent. En cas d’incompliment del sol•licitant, s’ha de produir la cancel•lació del punt de connexió.

L'empresa distribuïdora ha de trametre al promotor un plec de condicions tècniques i un pressupost econòmic en el termini d’un mes, una vegada supervisat el projecte amb informe favorable, comptador des de la data de constància de l'acceptació per part  del  promotor.   En  cas  de  deficiències en  el  projecte  d’execució, l’empresa distribuïdora  ho ha de comunicar, en un termini màxim de 15 dies, al promotor i li ha de donar un termini de 15 dies per a esmenar-les.

El plec de condicions tècniques,  el pressupost i la determinació  de les condicions econòmiques  de la  connexió s'han  de realitzar d'acord amb  l'article 6 del Reial decret 1699/2011.

2.3.2. Autorització administrativa prèvia
D’acord amb el capítol II del Reial decret 661/2007, el titular de la instal•lació ha de sol•licitar l'autorització administrativa prèvia abans  de començar  la instal•lació. La documentació  que ha de presentar  a la Direcció General d'Indústria i Energia és la següent:

Sol•licitud d'autorització administrativa amb el model normalitzat. Resguard del pagament de la taxa corresponent.
Còpia del NIF/CIF del sol•licitant, escriptures de la societat i escriptures de representació, si s’escau.
Justificació de la solvència tècnica i econòmica.
Declaració responsable del propietari  de l’immoble on s’ubica la instal•lació, si aquest és diferent del propietari, en què dóna la conformitat a la sol•licitud de punt de connexió.
Projecte tècnic o avantprojecte de la instal•lació. Resguard de l'aval indicat en l'apartat 2.3.1.
Informe d’obtenció  dels drets  d’accés i connexió segons l’article 5 del Reial decret 661/2007 emès per la companyia distribuïdora.

Per a les instal•lacions de la categoria  a)  prevista en l’article  2.1 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial, acreditació del que estableix l'article  6 del mateix Reial decret.

Les instal•lacions de cogeneració destinades a climatització i/o ACS d’edificis situats a les Illes Balears que estiguin classificades com a categoria a) d'acord amb  l'article 2 del Reial decret  661/2007, per acreditar  el que estableixen l’article 6.3.d)  i el darrer paràgraf de l'article 6.3 del mateix Reial decret, cal que acreditin el compliment del que estableix l'annex I d'aquesta Resolució.

Una vegada dictada  la resolució d'autorització  administrativa prèvia, en cas que el titular només hagi lliurat a la Direcció General d’Indústria i Energia l’avantprojecte, en el termini que disposa  l’autorització administrativa,  el titular ha de presentar  el projecte d’execució de la instal•lació, en el qual indiqui si hi ha  fet modificacions amb posterioritat  a l’autorització administrativa, i sol•licitar-ne l'aprovació.

2.3.3. Sol•licitud d’utilitat pública

En cas  que  se sol•liciti utilitat  pública,  s’ha  de  demanar  conjuntament   amb  la autorització administrativa i s’ha de tramitar d’acord amb el procediment establert.

2.3.4.  Presentació  de  la  documentació   tècnica  de  la  instal•lació  de  producció d’energia elèctrica de  petita  potència  en baixa tensió  i mitjana  tensió  davant  la Direcció General d’Indústria i Energia.

Posada en servei per a proves, atorgament  de la condició d’instal•lació de producció  acollida al règim especial i inscripció prèvia en el registre d'instal•lacions de producció en règim especial.

1.     Una vegada finalitzada la instal•lació, el titular  ha  de  presentar  davant  la
Direcció General d'Indústria  i Energia la documentació  següent:

Sol•licitud, en la qual s’indiqui si ha fet modificacions al projecte. Certificat de final d'obra.
Certificat de la instal•lació de mitjana tensió i de baixa tensió.
Certificat del fabricant  dels inversors que acrediti el compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió; el Reial decret  1699/2011, de 18 de novembre, pel qual s’aprova  la  connexió  a  xarxa  d’instal•lacions  de   producció   d’energia elèctrica de petita potència, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

En el moment de presentació d'aquesta documentació,  si està completa, la Direcció General d’Indústria i Energia ha d’emetre un document  o diligència dels certificats de  la  instal•lació  de  mitjana  tensió  i  de  baixa  tensió.  En  cas  que  s’hagin  fet modificacions  al  projecte,  s’han  de  revisar i han  de  constar  en  el  document  o diligència que s’emeti.

2.  El  titular   de  la  instal•lació  ha   de  sol•licitar  i  subscriure  amb   l'empresa distribuïdora  un  contracte tècnic  d'accés  a  la xarxa pel  qual  s’han  de  regir les relacions tècniques entre ells. L'empresa distribuïdora  disposa  d'un termini màxim d'un  mes des de la sol•licitud per a subscriure el contracte tècnic d'accés,  sempre que se li hagi aportat  la documentació  esmentada.  El model de contracte  és el que figura en l'annex III del Reial decret 1699/2011.

La Direcció  General  d’Indústria  i  Energia  ha  de  resoldre  i  notificar  qualsevol discrepància  sobre  el  contracte   en  el termini  màxim  d’un  mes  des  de  la  data d’entrada  de la sol•licitud de resolució de discrepància en el registre de la Direcció General.

Una vegada signat el contracte  tècnic amb l’empresa distribuïdora, el promotor  pot sol•licitar a la Direcció General d’Indústria i Energia la posada en servei per a proves i la inscripció prèvia en el Registre d’instal•lacions de producció  en règim especial, per a la qual cosa han de presentar  el contracte i l’acta de cessió i recepció tècnica de  les  instal•lacions  cedides  a  la  companyia  distribuïdora,   juntament   amb  la sol•licitud normalitzada.  Si aquesta  documentació  és correcta,  la Direcció General d'Indústria  i  Energia  ha  d’autoritzar   la  posada   en  servei  per  a  proves  de  la instal•lació, li ha d’atorgar la condició d’instal•lació de producció acollida al règim especial  i l’ha d’inscriure de  forma  provisional  en  el Registre  d’instal•lacions  de producció  en règim especial. En cas contrari, ha de reclamar al titular que n’esmeni les deficiències en un termini de 10 dies

3.     Una vegada efectuats  els tràmits  descrits en els apartats  anteriors,  es pot procedir  a  la  connexió  de  la  instal•lació.  La sol•licitud  de  connexió  es  pot  fer juntament  amb  la sol•licitud de subscripció del contracte tècnic d'accés  indicat en l'apartat anterior.

A partir  de la notificació a l’empresa distribuïdora  de la sol•licitud de connexió, aquesta disposa del termini màxim d’un mes per realitzar la connexió a la xarxa.

Una  vegada  efectuada   la  connexió,  es  pot  fer  una  primera  verificació de  la instal•lació,  d'acord   amb   l'article  8  del  Reial  decret  1699/2011.  Si,  com  a conseqüència de la verificació, l’empresa distribuïdora troba alguna incidència, n’ha d’informar el titular perquè la solucioni. En cas de disconformitat, poden sol•licitar a la Direcció General d’Indústria i Energia les inspeccions necessàries i la resolució de la discrepància.

L’empresa distribuïdora ha de ser responsable i assumir el cost de l’entroncament  i la connexió de les instal•lacions de producció a la xarxa de distribució existent, sense perjudici de complir la normativa i els protocols de seguretat.

2.3.5.  Posada   en  servei definitiva  i  inscripció  de  la  instal•lació  en  el  Registre d’instal•lacions de producció en règim especial.

Una vegada efectuades les verificacions i les proves corresponents,  el promotor  ha de sol•licitar la posada en servei definitiva i la inscripció definitiva de la instal•lació, per a la qual cosa ha de presentar la documentació  següent:
Contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora, si no l’han lliurat.
Document d'opció de venda de l'energia.
Acord escrit amb la companyia distribuïdora en què es fixin les responsabilitats d’explotació i manteniment de les parts d’aquestes instal•lacions  que puguin haver  estat   cedides  a  la  distribuïdora,   amb l’esquema  corresponent,  en cas que no constin en l’informe de revisió del projecte.
Certificat emès per l'encarregat de la lectura.
Informe de l'operador  del sistema o del gestor de la xarxa que  acrediti el compliment  adequat  dels procediments  d'accés  i connexió (art  12.1.c  del Reial decret 661/2007).
   Acta de cessió i recepció tècnica de les instal•lacions cedides a la companyia
distribuïdora (si no l’han lliurada).
   Acreditació del compliment  del requisits que  estableix l'article  4 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza  i regula el mercat de producció d'energia elèctrica, per als subjectes del mercat de producció.

Una vegada analitzada  la documentació  presentada,  en cas que sigui correcta,  la Direcció General d'Indústria  i Energia ha d’autoritzar  la posada  en servei definitiva de la instal•lació i l’ha d’inscriure de forma definitiva en el Registre d’instal•lacions de producció  en règim especial. En cas contrari, la Direcció  General d’Indústria i Energia ha de reclamar al promotor  que n’esmeni les deficiències en un termini de 10 dies.

2.4 Tràmits que s’han de fer per correu electrònic amb la companyia distribuïdora

En els tràmits  que  el promotor  hagi de  fer mitjançant  correu  electrònic amb  la companyia    distribuïdora,    aquesta     n’ha     d’emetre     un     justificant     de     recepció automàtic   i  ha  de  donar   resposta   a  la  sol•licitud,  ja  sigui  notificant-ne   les deficiències o concedint allò sol•licitat, en el termini màxim de 10 dies.

2.5. Documentació normalitzada

El models  de documentació  normalitzada  es publicaran  en la pàgina  web de la Direcció General d’Indústria i Energia http://www.caib.es.

3.  Condicions tècniques  per a  la  connexió  de  les  instal•lacions de  producció d’energia elèctrica en  baixa  tensió  per  a  consum  propi  sobre  les  xarxes  de distribució

Amb la finalitat d’interpretar i clarificar les condicions tècniques de les instal•lacions de producció  d’energia elèctrica de petita  potència  en baixa tensió que estableix el capítol III del Reial decret 1699/2011 i el que estableix el Reglament electrotècnic de baixa tensió, es detalla que les condicions tècniques de connexió són les següents:

Les instal•lacions  de  producció  d’energia  elèctrica  es  poden  connectar  sobre  la instal•lació interior receptora  segons s’indica en aquest  apartat i han de complir el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost;  el Reial decret  1699/2011, de  18  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la connexió a xarxa d’instal•lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència, i les Condicions  tècniques  per  a  instal•lacions  d’enllaç (CIES) vigents, amb  les particularitats  indicades a continuació.

S’ha d’instal•lar un únic equip de mesura bidireccional, que registri l’energia cedida i la consumida  de la  xarxa;  no obstant això, cal disposar  d’un dispositiu,  que pot estar  integrat  en  els  components   o   dispositius  de  control   de  la  instal•lació generadora  (p.  ex. l’inversor), per mesurar  l’energia generada,  el  qual  ha  d’estar preparat  per a una futura telemesura. En el cas d’una instal•lació connectada en el costat de baixa d’un transformador  propietat del consumidor, l’equip de mesura de generació serà independent del de consum.

El circuit de la instal•lació generadora  que  connecta  amb  la instal•lació o  xarxa interior ha de ser d’ús exclusiu per a l’evacuació de l’energia generada.

En cas que la connexió de servei del subministrament en qüestió quedi desconnectada de la xarxa de distribució,  ja sigui per raons de  manteniment  o explotació o per l’actuació de qualque protecció, la instal•lació generadora no ha de mantenir en cap cas tensió en la xarxa de distribució.

La instal•lació de producció pot funcionar en illa sobre els consums de la instal•lació receptora  pròpia,  sense alimentar  altres usuaris de la xarxa. En aquest  cas, s’ha d’instal•lar un dispositiu de commutació  automàtic que desconnecti el conjunt de la instal•lació   generadora–receptora  de  la  xarxa de  distribució,   d’acord   amb   la normativa vigent.

Sobre els mòduls dels equips de mesura de subministraments amb instal•lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència s’ha d’adherir una placa, un rètol o un  adhesiu  de  materials  duradors  amb  el  text següent:  “Instal•lació  generadora connectada”.

Els titulars o usuaris d’instal•lacions de producció d’energia elèctrica per a consum propi que optin per aquests esquemes de connexió accepten la interrompibilitat  del seu subministrament  elèctric en cas que  sigui necessari aïllar la seva instal•lació generadora  de la xarxa de distribució, per raons  d’explotació o  d’impagament  del subministrament  elèctric de la instal•lació receptora.

La connexió de la instal•lació de producció  d’energia elèctrica per a consum  propi sobre la interior s’ha de fer segons els esquemes descrits a continuació:

a) Sobre el quadre general o subquadres elèctrics de la instal•lació interior
El circuit de la instal•lació generadora  s’ha de connectar  sobre el quadre  elèctric de  la instal•lació  interior,  aigües avall de  l’interruptor  general,  a  través d’un interruptor  automàtic  d’intensitat nominal i poder de tall adequats,  sent la seva intensitat   nominal  la  necessària  per  a  evacuar  l’energia  generada,  per  a  la protecció  del circuit, i igual o inferior a la de l’interruptor general del quadre  o subquadre.  A la sortida  de la instal•lació generadora  s’ha d’instal•lar un altre interruptor  automàtic  de les mateixes característiques  que  el del quadre  i un interruptor   diferencial  d’intensitat   nominal   adequada  i  sensibilitat  30  mA.
Aquests dispositius no seran necessaris si l’inversor o qualsevol altre dispositiu de la instal•lació generadora fan aquesta funció.

Aigües avall del comptador, sobre  la derivació individual, s’ha d’instal•lar un interruptor  seccionador  amb   càrrega  d’intensitat   nominal  adequada  i  amb dispositiu     d’enclavament    mitjançant     pany,     segons     s’indica    en paràgrafs posteriors.  En  qualsevol  cas,  s’ha  d’identificar  l’existència d’una  instal•lació generadora  connectada  mitjançant  una placa serigrafiada amb la simbologia de l’annex II, aferrada  sobre l’interruptor o embridada  sobre els conductors situats just a la sortida d’aquest.

En cas de subministraments individuals monofàsics amb equip de mesura ubicat dins una caixa de protecció  i mesura (CPM) i secció de conductors  ≤ 35mm2,  l’interruptor seccionador  es pot muntar  dins el mateix mòdul del comptador, sobre carril DIN elevat respecte a la placa  base,  de forma que no es dificulti el pas dels conductors  entre fusibles i comptador. En el cas de subministraments  trifàsics individuals amb  comptador dins CPM, o per a  secció de conductors superior a 35 mm2, els dispositius de connexió i l’interruptor seccionador  s’han d’instal•lar en un mòdul o quadre independent,  annex al del comptador, amb tapa   o  porta  transparent.  Aquests  dispositius  no  han   de  ser  directament accessibles i per a manipular-los ha de ser necessari desmuntar  o obrir la tapa  o porta. En qualsevol cas, l’espai lliure per al comptador  ha de complir el dibuix V.5.4 de la CIE número 5, sent la distància entre el lateral de l’interruptor  i l’eix vertical central del comptador ≥ 7,5 cm per  a comptadors monofàsics i ≥10 cm per a comptadors  trifàsics.

Si l’equip de mesura de la instal•lació interior està ubicat dins una centralització de comptadors modular amb mòdul de connexions de les derivacions individuals mitjançant  borns  de connexió muntats sobre carril DIN, s’han de substituir  els borns     corresponents     al     subministrament     en    qüestió     per     un     interruptor seccionador   en   càrrega   d’intensitat   nominal   adequada   i  amb   dispositiu d’enclavament mitjançant pany, identificant el subministrament al qual pertany.

Si l’equip de  mesura  està  ubicat  dins  una  centralització  de  comptadors  no modular,  l’interruptor  seccionador  s’ha d’instal•lar de forma  individual en un quadre o caixa independent,  de nombre  d’elements adequat,  al més propera possible a la base del comptador, i s’ha d’identificar el subministrament  al qual pertany,   sense  perjudici  que   la  instal•lació   d’enllaç  hagi   de   complir   les prescripcions     reglamentàries     de     seguretat     exigibles    pel que     fa     al     seu manteniment.

En cas que l’interruptor s’instal•li en un quadre o caixa independents de la CPM, també  s’ha  d’identificar l’existència d’una  instal•lació generadora  connectada mitjançant una placa serigrafiada amb la simbologia de l’annex II, aferrada sobre el  comptador   o  embridada   sobre  els  conductors  situats   just  a  la  sortida d’aquest.

b) Sobre  la  derivació  individual,  en  la  caixa  de  protecció  i  mesura   o  en  la centralització de comptadors.

En qualsevol  cas,  en  l’origen del  circuit  de  la  instal•lació  generadora   s’han
d’instal•lar les proteccions indicades en el primer paràgraf de l’apartat anterior.

Aigües avall de l’equip de mesura,  la derivació individual ha  d’alimentar  dos interruptors  seccionadors connectats  en paral•lel, sobre un dels quals  s’ha de connectar  la derivació individual que  alimenta la instal•lació receptora  i sobre l’altre  el  circuit  de  la  instal•lació  de  producció,   ambdós   amb   dispositiu d’enclavament mitjançant pany.

En el cas de subministraments  monofàsics amb  equip de mesura  instal•lat de forma individual dins CPM, per a seccions dels conductors  de fins a 16 mm2, els interruptors seccionadors es poden muntar dins el mateix mòdul del comptador, sobre carril DIN elevat respecte a la placa  base,  de forma que no es dificulti el pas dels conductors  entre fusibles i comptador. En aquest cas, per a la connexió de la derivació individual provinent del comptador sobre els dos interruptors  en paral•lel s’han d’utilitzar  borns unipolars i pintes, o bé punteres dobles en cas que s’utilitzin cables. S’ha d’identificar l’interruptor corresponent a la instal•lació generadora  i a la receptora mitjançant una placa serigrafiada amb la simbologia de l’annex II, aferrada sobre l’interruptor o embridada  als conductors  respectius. En el cas de subministraments  trifàsics individuals amb comptador dins CPM, o per a secció de conductors  superior  a 16  mm2, els dispositius  de connexió i interruptors  seccionadors  s’han  d’instal•lar en  mòdul o  quadre  independent, annex  al  del  comptador, amb  tapa  o  porta  transparent, i  s’ha  d’identificar l’interruptor de la instal•lació receptora  i el de la generadora,  de la forma abans descrita.  Aquests  dispositius  no  han  de  ser  directament   accessibles  i  per  a manipular-los   ha  de  ser  necessari  desmuntar   o  obrir  la  tapa   o  porta.   En qualsevol cas, l’espai lliure per al comptador ha de complir el dibuix V.5.4 de la CIE número  5, sent  la distància  entre  el lateral de l’interruptor  i l’eix  vertical central del comptador  ≥ 7,5 cm per  a comptadors monofàsics i ≥10 cm  per a comptadors trifàsics.

Si l’equip de mesura de la instal•lació interior està ubicat dins una centralització de comptadors modular amb mòdul de connexions de les derivacions individuals mitjançant  borns  de connexió muntats sobre carril DIN, s’han de substituir  els borns   corresponents   al  subministrament   en  qüestió   per   dos   interruptors seccionadors,  o s’han  d’instal•lar en mòdul  o quadre  independent,  segons es descriu   en  el  paràgraf   anterior,   identificant  l’interruptor  de  la  instal•lació receptora,   el  de  la  generadora  i,  en  cas  que  s’instal•lin en  caixa o  quadre independent, el subministrament  al qual pertany.

Si l’equip  de  mesura  està  ubicat  dins  una  centralització  de  comptadors  no modular,  els interruptors seccionadors  s’han d’instal•lar de forma individual en un quadre  o caixa independent,  de nombre d’elements adequat,  al més propera possible  a  la  base  del  comptador,   i  s’ha  d’identificar   l’interruptor   de  la  instal•lació receptora, el de la generadora i el subministrament  al qual pertanyen, sense  perjudici  que  la  instal•lació  d’enllaç  hagi  de  complir  les  prescripcions reglamentàries de seguretat exigibles pel que fa al seu manteniment.

c) En cas que el punt  de connexió a la xarxa sigui en alta tensió i hi hagi un centre transformador  de  propietat del consumidor,  a més d’allò indicat en l’apartat 3.a) d’aquesta  Circular, la connexió de la instal•lació generadora  també  es pot realitzar   en  una   de   les  sortides   lliures  del  quadre   de   baixa  tensió   del transformador. En aquest cas, en el recinte on s’ubiqui el quadre de baixa tensió del transformador  s’ha d’identificar amb  un adhesiu  de materials duradors  el circuit  de  la  instal•lació  generadora   i  instal•lar  un  interruptor   seccionador d’aquest circuit.

En l’annex III figuren aquests esquemes de connexió.

Les consideracions   tècniques   indicades  en  aquest   apartat   s’estableixen sense perjudici del que estableix l’article 23.3 del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

4. Revisió de les instal•lacions de producció

Les instal•lacions  de  producció,   d’acord   amb   l’article  10.6  del  Reial  decret 1699/2011, han de ser revisades almenys cada 3 anys per tècnics titulats, lliurement designats pel titular de la instal•lació. D’aquesta  revisió s’ha d’elaborar  un informe en  què  es consignin  les dades  de  la  instal•lació reconeguda,  s’ha  de  computar l’energia   bruta   generada   mensualment   i  anualment,   i    s’ha   de   certificar  el compliment  de  les condicions  reglamentàries  o,  alternativament,  la proposta  de mesures  correctores necessàries. Els titulars de les instal•lacions han de conservar una còpia dels informes. La Direcció General d’Indústria i Energia ha d’habilitar un sistema perquè per mitjans electrònics es comuniquin les dades de la instal•lació, del
contingut de l’informe i de l’energia bruta generada. Palma, 24 de setembre de 2012
El director general d’Indústria i Energia

Jaime Ochogavía Colom
 

Annex I

1. Contingut de l'estudi energètic i determinació de la calor o energia tèrmica útil (v)

L'article 2 del Reial decret 661/2007 estableix que l’energia tèrmica o calor útil és la produïda  en un procés de cogeneració per satisfer, sense superar-la, una demanda econòmicament  justificable de calor i/o refrigeració, i per tant, que seria satisfeta en condicions de mercat mitjançant altres processos, de no recórrer a la cogeneració.

L’article 6.3.d)   del  Reial  decret   661/2007   estableix   que   s’ha  d’acreditar   el compliment  dels  requisits que es determinen en l’annex I del mateix Reial decret, segons correspongui, per a la categoria  a),  per a la qual cosa s’ha d’elaborar un estudi energètic que ho acrediti, justificant, si s’escau, la necessitat d'energia tèrmica útil  produïda,  d’acord  amb  la  definició  donada  en  l’article 2  del  Reial decret
661/2007, en els diferents règims d'explotació.

1.1. Contingut mínim de l'estudi energètic

L'estudi energètic s'ha  d'incloure com a mínim:
a) Una descripció de l'edifici amb les característiques principals i els diferents règims d'explotació  i ocupació.
b)  Una  descripció  detallada   de  les  característiques   tècniques  i  condicions   de funcionament   de  l’equip  de  cogeneració.   Evacuacions  de  calor  no  útil  per  a mantenir la seguretat de l'equip.
c) Punt d'entrega de l'energia a l'usuari.
d) Una estimació i corba  de la demanda  de calor útil de l’edifici variant diferents dies i mesos de l’any, en la qual s’han de considerar els diferents règims d’explotació i en la qual han de figurar les aportacions  que  hi  faci el sistema de cogeneració.
L’estimació de la demanda, en el cas d’edificis existents, s’ha de contrastar  amb les mesures dels diferents subministraments energètics. S’ha de justificar l’emmagatzematge de l’energia en el cas que hi hagi desacoblament  de la demanda de calor útil amb la producció.

1.2. Determinació de la calor útil i potència de l'equip de cogeneració
Per a la determinació de la calor útil s'ha de considerar el següent:
a) La calor útil només pot  ser aquella que satisfà una  demanda  econòmicament justificable de calor i/o refrigeració i que, per tant,  seria satisfeta en condicions de mercat mitjançant altres processos, de no recórrer a la cogeneració.

b) S’ha de complir el que estableixen el corresponent  Reglament d'instal•lacions tèrmiques en els edificis i el Codi tècnic de l'edificació,  quan  hi sigui aplicable. En edificis existents s'han de tenir en compte les aportacions positives al sistema de tots els equips d'estalvi energètic (recuperació  de calor de l’aire d’extracció, free-cooling, aprofitament  de les energies renovables, estalvi en piscines, etc.) que hagi instal•lats i s’ha de considerar que funcionen amb les condicions de projecte.

c) Per a seleccionar l’equip de cogeneració s’ha de justificar el que estableixen la IT 1.2.4.1.1  i la IT 1.2.4.1.2  del Reial decret  1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal•lacions tèrmiques en els edificis, en endavant RITE.

d) La demanda  de calor útil és determinant  i condiciona  la ubicació,  la mida i la configuració de la planta de cogeneració, per la qual cosa la potència de l'equip de cogeneració s'ha  d'establir des d’un punt de vista d'eficiència energètica i no des del punt de vista de la generació d'electricitat. La potència de la cogeneració ha de ser compatible amb la demanda,  per la qual cosa les evacuacions d'energia no útil han de ser les mínimes possibles, únicament  es poden  fer evacuacions de calor no útil per raons de seguretat i per raons justificades pel fabricant de l'equip.

e) L'energia utilitzada per a l'escalfament  de piscines exteriors no es pot considerar energia tèrmica útil.

2.     Equips de mesura del calor útil

L’article 6.3.d) del Reial decret 661/2007, estableix que el titular ha de presentar un procediment  de  mesura i registre de l’energia tèrmica útil, indicant  els equips de mesura necessaris per a la seva correcta determinació.

Els equips de mesura  mínims necessaris per a la correcta  determinació  de la calor útil s'han  de situar com a mínim en el punt o punts d'entrega de l'energia tèrmica a l'usuari  consumidor,  en les aportacions dels generadors solars i en cada  una de les evacuacions de calor no útil.

Els comptadors   d’energia i la  seva instal•lació  han  de  complir  el que  estableix l’apartat   2.6  de  la   Guia  tècnica  de  comptabilització   de  consums,  document reconegut d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal•lacions tèrmiques en els edificis. Els comptadors  d’energia també han de complir, en allò que els correspongui,  la UNE 1434:2007, parts de la 1 a la 6.

Annex II

La placa serigrafiada ha de tenir la simbologia següent:

“Instal•lació generadora connectada”
 
Annex III

Esquemes de connexió de la instal•lació
 

Circulares de Procedimiento administrativo autoconsumo fotovoltaico en:

- Extremadura: Descarga aquí.

- Castilla y León: Descarga aquí.

- Islas Baleares: Descarga aquí.

- Murcia: Descarga aquí

COMPARA TU TARIFA DE LUZ Y GAS CON EL RESTO DE COMERCIALIZADORAS Y CON EL PRECIO DE INSTALACIÓN / AMORTIZACIÓN DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

- Si desea incluir esta comparativa en su Web, Blog ó Portal copie y pegue el siguiente fragmento en el código de su Web/blog para integrar el Comparador.

 <IFRAME name="Compara precios energía" SRC="https://suelosolar.com/tarifa/plugins/index_.asp" WIDTH=500 MARGINWIDTH=0 HEIGHT=600 MARGINHEIGHT=0 FRAMEBORDER=0 style="overflow:auto" allowtransparency="allowtransparency"> </IFRAME>

- Si desea personalizar el comparador incluyendo su propio logo en sustitución del general de “Autoconsumo”, y sus datos de contacto, así como indicar su oferta en wp instalado, solicite código personalizado vía email a info@suelosolar.es

VER VIDEOS DE SUELOSOLAR TV SOBRE EL AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO FOTOVOLTAICO EN LA FERIA MATELEC 2012:


Agradecimientos a UNEF por la organización de estas Ponencias y la Mesa Redonda que tienen como claro objetivo fomentar y promover el Autoconsumo Instantáneo y el Balance Neto Fotovoltaico en España.

Tu valoración:

Total Votos: 0
0 Participantes

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.1027   €/MWh

21/06/2024