SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público para instalación de ACS en Islas Baleares.

7-12-10
Juan Alcolado
680 Lectores
Acceso restringido
Instalación de placas solares térmicas para recolzamiento en la obtención de ACS a diversas instalaciones deportivas municipales

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PLECS DE CONDICIONS I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNEA DE LICITACIÓ DE L’OBRA RELATIVA
AL PROJECTE ‘INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES PEL RECOLZAMENT EN L’OBTENCIÓ D’ACS A LA PISCINA MUNICIPAL DEL XXXXXXXXXXX, AL CAMP DE FUTBOL DEL
XXXXXXXXX I AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XXXXXXXXX
Aprovat per resolució de Batlia de dia 1 de desembre de 2010 el plec de condicions econòmiques administratives que ha de regir la contractació de l’obra relativa al projecte ‘Instal·lació de plaques solars tèrmiques pel recolzament en l’obtenció d’ACS a la piscina municipal del XXXXXXXXX, al camp de futbol del XXXXXXXXX i al Poliesportiu municipal de XXXXXXXXX’, redactat per l’enginyer tècnic industrial XXXXXXXXX (visat COETI 12100777-00) s’exposa al públic per un termini de cinc dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, si bé condicionat al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les XXXXXXXXX
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Núm.d’expedient: 04/2010
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Obra d’instal·lació de plaques solars tèrmiques pel recolzament en l’obtenció d’ACS a diverses instal·lacions esportives municipals
b) Lloc d’execució: Poliesportiu municipal XXXXXXXXX; Piscina municipal XXXXXXXXX i camp de futbol XXXXXXXXX (carrer XXXXXXXXX
c) Termini d’execució: cinc mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:

Import IVA exclòs: 198.275,35 €
IVA: 31.724,06 €
Import total IVA inclòs: 229.999,41 €
5. Garanties:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Obtenció de documentació:
Perfil del contractant: www.XXXXXXXXX.net
7. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXX.
b) Domicili: XXXXXXXXX
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXXX
d) Telèfon: 971 XXXXXXXXX
e) Fax: 971 XXXXXXXXX
f) Perfil del contractant: www.XXXXXXXXX.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per la presentació d’ofertes.
8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les XXXXXXXXX, en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de XXXXXXXXX
Domicili: carrer XXXXXXXXX
Localitat i codi postal: XXXXXXXXX
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament XXXXXXXXX
b) Domicili: carrer XXXXXXXXX
c) Localitat: XXXXXXXXX
e) Data i Hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives
10. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.
11. Perfil del contractant: www.XXXXXXXXX.net
XXXXXXXXX, 1 de desembre de 2010
XXXXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 11 2-Saclima solar fotovoltaica 11 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 7 4-Som energia madrid 6 5-Censolar 5 6-Rios renovables 5 7-Solon corporation 5 8-Solartia 5 9-Quijote solar 4 10-Voher ingeniería ltda. 4
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Dic 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ElecSol
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com