SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
El cambio de hora debería ...

+ encuestas
Centro de Compras
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para instalación de placas solares fotovoltaicas conectadas a red en Islas Baleares.

7-12-10
Juan Alcolado
939 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de las Islas Baleares ha publicado concurso público para instalación de placas solares fotovoltaicas conectadas a la red de suministro eléctrico.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE I DELS PLECS DE CONDICIONS D’ ‘INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA COBERTA D’UNA NAU INDUSTRIAL’ I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNEA DE LICITACIÓ DE L’OBRA RELATIVA AL PROJECTE
Aprovat per resolució de Batlia de dia 2 de desembre de 2010 el projecte de les obres relatives a la ‘Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades a xarxa de subministrament elèctric a la coberta d’una nau industrial’ redactat per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades es sotmet l’esmentat projecte tècnic a exposició pública pel termini de 8 dies comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que pugui examinarse i, en el seu cas, ser formulades les al·legacions pertinents, conformement amb allò que preveu l’article 149.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de  XXXXXXXX, en concordança amb l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot significant que el projecte s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions en legal forma.
Tanmateix, i aprovat per resolució deXXXXX de dia 2 de desembre de 2010 el plec de condicions econòmiques administratives que ha de regir la contractació de l’obra relativa al projecte ‘Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades a xarxa de subministrament elèctric a la coberta d’una nau industrial’ s’exposa al públic per un termini de cinc dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, si bé condicionat al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de XXXXX
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Núm. d’expedient: 09/2010
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Obra d’Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades a xarxa de subministrament elèctric
b) Lloc d’execució: Nau emplaçada al polígon industrial XXXXX
c) Termini d’execució: dos mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 101.694,91 €
IVA: 18.305,09 €
Import total IVA inclòs: 120.000,00 €
5. Garanties:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Obtenció de documentació:
Perfil del contractant: www.XXXXX.net
7. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Ajuntament de XXXXX.
b) Domicili: Calvari, 2
c) Localitat i codi postal: XXXXX
d) Telèfon: 971 XXXXX
e) Fax: 971 XXXXX
f) Perfil del contractant: www.XXXXX.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per la presentació d’ofertes.
8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de  XXXXX, en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de XXXXX
Domicili: carrer XXXXX
Localitat i codi postal: XXXXX
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de XXXXX
b) Domicili: carrer XXXXX
c) Localitat: XXXXX
e) Data i Hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives
10. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.
11. Perfil del contractant: www.XXXXX.net
XXXXX, 2 de desembre de 2010
XXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 22 2-Saclima solar fotovoltaica 12 3-Krannich solar 7 4-Zytech solar (fabricante placas solares) 7 5-Alternativas inteligentes, s.a. 7 6-Censolar 6 7-Ecogal energia 6 8-Sursolar 6 9-Inversolar extremadura s.l. 6 10-Lidersolar 5
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com