SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
Hipotético cambio de signo en gobierno ¿Pondría en riesgo despliegue renovable?

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €

Concurso Público de concesión de cubierta para venta a red fotovoltaica en Lleida.

29-7-10
Juan Alcolado
872 Lectores
Acceso restringido
Constitución de un derecho de uso de cubierta sobre el bien que se define a favor del adjudicatario para instalación de módulos fotovoltaicos mediante licencia de ocupación temporal.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCI 8677
Exposició del Plec de condicions particulars i de la licitació XXXXXXXXXXXXXX, SL, en sessió del dia 3 de juny de 2010, va aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmico administratives que ha de regir el concurs per a la cessió de l’ús de cobertes del següent bé de propietat patrimonial per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics:
Equipaments, clau E.
Pla territorial de Ponent: nucli històric i les seves extensions.
Càrregues: hipoteca de construcció.
Amb concessió d’ús i gestió de les activitats que es desenvolupen al Poliesportiu.
L’esmentat Plec de condicions es sotmet a informació pública pel termini de déu dies hàbils, que cal comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguin formular-s’hi al·legacions o reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació En cas que no es presentin reclamacions durant l’esmentat termini, el Plec s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de resolució expressa.
Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de concurs, d’acord amb les condicions que més avall es mencionen, si bé la licitació s’ajornarà en cas que es presentin reclamacions contra el Plec de clàusules:
1. Entitat convocant: Empresa XXXXXXXXXXXXX, SL.
2. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General.
3. Objecte del contracte: El present Plec de condicions regula la constitució d’un dret d’ús de coberta sobre el bé que es defineix a favor de l’adjudicatari per a instal·lació de mòduls fotovoltaics mitjançant llicència d’ocupació temporal.
4. Tramitació: Ordinària.
5. Procediment: Obert.
6. Forma: Valoració econòmica i tècnica de l’oferta (concurs).
7. Pressupost base de la licitació: 6.000 euros anuals durant 25 anys actualitzat segons IPC, millorable a l’alça.
8. Garanties: La fiança definitiva s’estableix en una anualitat del preu d’adjudicació.
9. Obtenció de documentació i informació: Empresa XXXXXXXXXXXXX, SL, Secretaria General, carrer XXXXXXXXXXXXX.
Telèfon 973 XXXXXXXXXXXXX.
10. Presentació de les ofertes: La presentació d’ofertes es realitzarà en la forma prevista al Plec de condicions. La proposició o oferta a presentar, que serà secreta, constarà de tres sobres.
Sobre A: s’adjuntarà la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar de l’empresa. Que contindrà la documentació establerta a la clàusula 19.1 del Plec de condicions.
Sobre B: Documentació tècnica: Que contindrà la documentació establerta a la clàusula 19.2 del Plec de condicions.
Sobre C: Proposició econòmica: D’acord amb el model que figura en l’annex III del Plec de condicions.
La presentació de proposicions suposa per part del licitador, l’acceptació expressa de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de les condicions per a contractar. Les ofertes es referiran al conjunt de l’objecte del present Concurs, i no s’admetran ofertes parcials. 
11. Termini de presentació de les ofertes: Serà de trenta dies naturals comptadors des de la publicació del darrer anunci. Les ofertes es podran presentar, fins a les 14.00 hores del dia que acabi el termini de presentació, a la seu de l’Empresa XXXXXXXXXXXXX, SL, C/ XXXXXXXXXXXXX.
12. Altres requisits relacionats amb la presentació d’ofertes: Tots els concursants han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o que de qualsevol manera puguin afectar el concursant. Les ofertes hauran de tenir una validesa de 4 mesos, comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions. Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. Cap concursant podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en agrupació amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una agrupació. En cas de fer-ho, serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest 13. Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
XXXXXXXXXXXXX, 1 de juliol de 2010
El president, XXXXXXXXXXXXX
Plec de condicions que ha de regir en concurs per a la concessió d’un contracte per a ocupació de coberta, sense transformació d’espais del Pavelló Poliesportiu de l’empresa XXXXXXXXXXXXX, SL, per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics.
Títol I. Objecte del contracte
Clàusula 1 Objecte de present Plec de condicions.
Clàusula 2 Delimitació de la finca.
Clàusula 3 Llei aplicable a la present licitació i naturalesa de la
relació entre l’Empresa MunicipalXXXXXXXXXXXXX
Torrefarrera, SL i adjudicatari.
Títol II. Contingut del dret de superfície
Clàusula 4 Delimitació del dret d’ús d’espais.
Clàusula 5 Durada del contracte.
Clàusula 6 De les construccions.
Clàusula 7 Fixació del cànon.
Clàusula 8 Impostos i despeses.
Clàusula 9 Altres drets i obligacions del titular de la llicència.
Clàusula 10 Altres drets i obligacions de entre l’Empresa
Municipal XXXXXXXXXXXXX, SL.
Clàusula 11 Hipoteca.
Clàusula 12 Causes d’extinció del dret.
Clàusula 13 Reversió.
Clàusula 14 Transmissió del dret.
Clàusula 15 Altres autoritzacions administratives.
Clàusula 16. Danys.
Títol III. Tramitació del concurs
Clàusula 17 Procediment d’adjudicació.
Clàusula 18 Condicions de capacitat dels licitadors.
Clàusula 19 Proposició de d’interessat.
Clàusula 20 Contingut dels sobres.
Clàusula 21 Mesa de contractació.
Clàusula 22 Examen de les proposicions.
Clàusula 23 Proposta d’adjudicació.
Clàusula 24 Adjudicació provisional.
Clàusula 25 Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació.
Clàusula 26 Declaració desert.
Clàusula 27 Fiances.
Clàusula 28 Formalització del contracte.
Clàusula 29 Despeses de formalització.
Títol IV. Disposicions finals
Clàusula 30 Renúncia de la exempció de l’IVA.
Clàusula 31 Jurisdicció competent.

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Juan J. Alcolado

29/7/2018 · Ahora la UE pide hora.

SL RANK
1-Ecosolar 5 2-Krannich solar 4 3-Promein abogados 4 4-Chimeneas argemí 4 5-Energya vm 3 6-Rose law group pc 3 7-Renovergia 3 8-Revosolar solar shop 2 9-Saclima solar fotovoltaica 2 10-Zytech solar (fabricante placas solares) 2
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Mar 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com