SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revosolar
Presupuestos
Encuestas
Las Autopistas Eléctricas benefician principalmente :

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para Constitución de un derecho de uso de cubierta sobre bien inmueble para instalación de módulos fotovoltaicos.

28-7-10
Juan Alcolado
766 Lectores
Acceso restringido
Constitución de un derecho de uso de cubierta sobre el bien que se define a favor del adjudicatario para instalación de módulos fotovoltaicos mediante licencia de ocupación temporal

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

OBRES I EQUIPAMENTS XXXXXXXXX, SL
ANUNCI 8677
Exposició del Plec de condicions particulars i de la licitació XXXXXXX SL, en sessió del dia 3 de juny de 2010, va aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmico administratives que ha de regir el concurs per a la cessió de l’ús de cobertes del següent bé de propietat patrimonial per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics:
Equipaments, clau E.
Pla territorial de Ponent: nucli històric i les seves extensions.
Càrregues: hipoteca de construcció.
Amb concessió d’ús i gestió de les activitats que es desenvolupen al Poliesportiu.
L’esmentat Plec de condicions es sotmet a informació pública pel termini de déu dies hàbils, que cal comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguin formular-s’hi al·legacions o reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació En cas que no es presentin reclamacions durant l’esmentat termini, el Plec s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de resolució expressa.
Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de concurs, d’acord amb les condicions que més avall es mencionen, si bé la licitació s’ajornarà en cas que es presentin reclamacions contra el Plec de clàusules:
1. Entitat convocant: XXXXXXX, SL.
2. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General.
3. Objecte del contracte: El present Plec de condicions regula la constitució d’un dret d’ús de coberta sobre el bé que es defineix a favor de l’adjudicatari per a instal·lació de mòduls fotovoltaics mitjançant llicència d’ocupació temporal.
4. Tramitació: Ordinària.
5. Procediment: Obert.
6. Forma: Valoració econòmica i tècnica de l’oferta (concurs).
7. Pressupost base de la licitació: 6.000 euros anuals durant 25 anys actualitzat segons IPC, millorable a l’alça.
8. Garanties: La fiança definitiva s’estableix en una anualitat del preu d’adjudicació.
9. Obtenció de documentació i informació: XXXXXXX, SL, Secretaria General, carrer XXXXXXX.
Telèfon 973 XXXXXXX.
10. Presentació de les ofertes: La presentació d’ofertes es realitzarà en la forma prevista al Plec de condicions. La proposició o oferta a presentar, que serà secreta, constarà de tres sobres.
Sobre A: s’adjuntarà la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar de l’empresa. Que contindrà la documentació establerta a la clàusula 19.1 del Plec de condicions.
Sobre B: Documentació tècnica: Que contindrà la documentació establerta a la clàusula 19.2 del Plec de condicions.
Sobre C: Proposició econòmica: D’acord amb el model que figura en l’annex III del Plec de condicions.
La presentació de proposicions suposa per part del licitador, l’acceptació expressa de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de les condicions per a contractar. Les ofertes es referiran al conjunt de l’objecte del present Concurs, i no s’admetran ofertes parcials.
11. Termini de presentació de les ofertes: Serà de trenta dies naturals comptadors des de la publicació del darrer anunci. Les ofertes es podran presentar, fins a les 14.00 hores del dia que acabi el termini de presentació, a la seu de l’XXXXXXX, SL, C/ XXXXXXX.
12. Altres requisits relacionats amb la presentació d’ofertes: Tots els concursants han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o que de qualsevol manera puguin afectar el concursant. Les ofertes hauran de tenir una validesa de 4 mesos, comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions. Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. Cap concursant podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en agrupació amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una agrupació. En cas de fer-ho, serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest 13. Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
XXXXXXX, 1 de juliol de 2010
El president, XXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Francisco Valverde

15/4/2019 · Resumen del mercado eléctrico en marzo: ¿el vaso está medio lleno o medio vacío?

SL RANK
1-Revosolar solar shop 25 2-Saclima solar fotovoltaica 18 3-Sunny international power corp. 8 4-Ecogal energia 7 5-Krannich solar portugal 7 6-Ennova energia spain 7 7-Krannich solar 6 8-Alternativas inteligentes, s.a. 6 9-Cai ingenieros proyectistas, s.l 6 10-Maygmó energía 5
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior May 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com