SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revosolar
Presupuestos
Encuestas
Las Autopistas Eléctricas benefician principalmente :

+ encuestas
Centro de Compras
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €

Concurso Público para instalación solar fotovoltaica venta a red en las Islas Baleares.

27-4-10
Juan Alcolado
680 Lectores
Acceso restringido
Instalación solar fotovoltaica de 50 kw conectada en la red de un edificio destinado a pabellón polideportivo

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de XXXXXXXX
Num. 9241
Aprovat per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 d’abril de 2010, el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE ‘INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 KW CONNECTADA A LA XXXXXXXX D’UN EDIFICI DESTINAT A PAVELLÓ POLIESPORTIU’, PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT. S’exposa al públic per termini de vuit dies naturals comptats a partir del següent a la data d’inserció d’aquest anunci al BOIB per a que es puguin presentar reclamacions.
Al mateix temps, s’anuncia el PROCEDIMENT OBERT, si bé la licitació s’ajornarà, quant resulti necessari, en el suposat de que es formulin reclamacions contra els Plecs de condicions.
1.Entitat adjudicatària.
a)Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
b)Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació.
2.Objecte del contracte.
a)Descripció de l’objecte: Contractació INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 KW CONNECTADA A LA XXXXXXXX D’UN EDIFICI DESTINAT A PAVELLÓ POLIESPORTIU.
b)Lloc d’execució: XXXXXXXX
c)Termini d’execució: DOS MESOS.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a)Tramitació: urgent.
b)Procediment: obert.
4.Valoració de les propostes:
Criteri d’adjudicació Puntuació màxima
Baixes sobre el preu de licitació. 10 punts
Qualitat del producte subministrat. 20 punts
Major termini de garantia relatiu al servei postvenda,
manteniment i posteriors reposicions. 10 punts
Millores en la impermeabilització de la coberta delpavelló on s’instal·laran les plaques 20 punts
Altres millores o alternatives fora del projecte
Reforma de la coberta i instal·lació de grades al camp de futbol 30 punts
5. Pressupost.
a) El pressupost base de licitació té un import de 283.109,05€.
b) Ala quantitat anterior, he de aplicar el 16% en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit i que ascendeix a la quantitat de 45.297,45 €.
El preu total de la instal·lació ascendeix a 328.406,50 €.
6. Garanties.
a)Provisional: 8.493,27€
b)Definitiva: 5 per 100 de l’import d’adjudicació.
c)Taxa: 0.5% de l’import d’adjudicació.
7. Obtenció de documentació.
a)Entitat: Ajuntament de XXXXXXXX.
b)Domicili: Plaça XXXXXXXX
c)Localitat: XXXXXXXX
d)Telèfon: 971-XXXXXXXX
e)Fax: 971-XXXXXXXX
f)Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: el dia anterior a la finalització del termini de presentació de proposicions.
8. Presentació d’ofertes.
a)Data límit de presentació: Finalitzarà als TRETZE dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al BOIB.
b)Documentació a presentar: L’especificada a la clàusula TRETZENA del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c)Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament.
9. Apertura d’ofertes.
a)Entitat: Ajuntament de XXXXXXXX
b)Domicili: Plaça XXXXXXXX
c)Localitat: XXXXXXXX
d)Data: El tercer dia hàbil següent a n’aquell en que acabi el termini assenyalat per a presentar proposicions.
e)Hora: 12:00 hores.
10. Despeses de l’anunci.
A càrrec de l’adjudicatari.
XXXXXXXX, 21 d’abril de 2010.
XXXXXXXX, XXXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Potencial fotovoltaic@
Opinión
Juan J. Alcolado

16/4/2019 · Millones de árboles ajusticiados por las franjas de deforestación obligatoria de las autopistas eléctricas.

Mercado eléctrico
44.3 €/MWh
▼ -3,17 %
16/06/2019   05:33 h.

Análisis del Mercado
SL RANK
1-Revosolar solar shop 23 2-Saclima solar fotovoltaica 16 3-Alternativas inteligentes, s.a. 12 4-Stc sunbelt spa 10 5-Promein abogados 9 6-Galivoltaica s.l. 9 7-Cero grados sur 8 8- norsol 8 9-Antusolar 8 10-Hybrid stein group 7
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Jun 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com