SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
Nuevo gobierno del PSOE, a las renovables

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público para instalación fotovoltaica de venta a red en Tarragona.

7-4-10
Juan Alcolado
683 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Tarragona ha publicado Concurso para la ejecución de obras del proyecto ejecutivo de instalación fotovoltaica en Polideportivo Municipal.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

AYUNTAMIENTO DE XXXXXXXXXXXX
ANUNCIO
del Ayuntamiento de XXXXXXXXXXXX, sobre aprobación de un pliego de cláusulas.
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de març de 2010, el Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació pública amb varis criteris per a la seva adjudicació, a convocar per l’Ajuntament de XXXXXXXXXXXX per a la contractació de les obres previstes en el “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Poliesportiu Sant Carles de la Ràpita”, mitjançant procediment obert, amb varis criteris per a la seva adjudicació, i pel tràmit d’urgència, a convocar per l’Ajuntament de XXXXXXXXXXXX, i sotmetre’ls a informació pública per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
- Descripció de l’objecte: realitzar les obres previstes en el “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Poliesportiu XXXXXXXXXXXX”.
- Duració del contracte: set (7) mesos, havent de concloure les obres abans del dia 31 de desembre de 2010.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: urgència
b) Procediment: obert
c) Forma: varis criteris d’adjudicació.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
- Import total: 394.414,60.-€ de pressupost net, més 63.106,34.-€ en concepte d’IVA, essent l’import total de: 457.520,94.-€ (IVA inclòs).
5. GARANTIES:
a) La provisional: 11.832,43.-€ (3% del pressupost IVA exclòs).
b) La definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX (Negociat de Contractació).
b) Domicili: Pl. XXXXXXXXXXXX
c) L ocalitat i codi postal: XXXXXXXXXXXX
d) Telèfon: 977. XXXXXXXXXXXX
e) Fax: 977. XXXXXXXXXXXX
f) Perfil de contractant: a través de la Web http://www.XXXXXXXXXXXXcat/
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 13 dies naturals a comptar des del dia següent al que aparegui la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 13 hores.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Classificació del contractista: GRUP: I; SUBGRUP: 2; CATEGORIA: d
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals a comptar a partir del dia següent al que aparegui la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 13 hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) L loc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
- Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXXX
- Domicili: Pl. XXXXXXXXXXXX
- Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXXX
d) A dmissió de variants: no està prevista.
9. OBERTURA DE LES OFERTES:
- SOBRE 1.- En acte intern, en acabar-se el termini de presentació d’ofertes.
- SOBRE 2.- En acte públic, a les 12 hores del setè dia hàbil següent a comptar des de l’obertura del sobre 1.
10. AL TRES INFORMACIONS: serà condició especial d’execució del contractea què es refereix aquest plec, de conformitat amb l’establert a l’article 17.2 del Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, i a l’article 102 de la LCSP, que el nou personal que el contractista adjudicatari necessiti contractar per a l’execució de les obres es trobi en situació d’atur, prioritàriament en situació d’atur de llarga durada
i que sigui requerit a través dels Serveis Públics d’Ocupació.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.

XXXXXXXXXXXX, 30 de març de 2010
XXXXXXXXXXXX a Alcalde
PG-265274 (10.090.144)

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 131 2-Saclima solar fotovoltaica 78 3-Lidersolar 45 4-Krannich solar 37 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 29 6-Censolar 27 7-Galivoltaica s.l. 22 8-Rios renovables 21 9-Alternativas inteligentes, s.a. 20 10-Solar workcat ese 19
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com