SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €

Concurso Público para obras de ejecución de instalación fotovoltaica en Tarragona.

6-4-10
Juan Alcolado
645 Lectores
Acceso restringido
Un ayuntamiento de la provincia de Tarragona ha publicado Concurso para instalación fotovoltaica en polideportivo municipal.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

2010/4771-TE – AJUNTAMENT DE  XXXXX
Anunci
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de març de 2010, el plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació pública amb varis criteris per a la seva adjudicació, a convocar per l’Ajuntament de XXXXX per a la contractació de les obres previstes en el “Projecte executiu instal.lació fotovoltaica Poliesportiu Sant XXXXX”, mitjançant procediment obert, amb varis criteris per a la seva adjudicació, i pel tràmit d’urgència, a convocar per l’Ajuntament de XXXXX, i sotmetre’ls a informació pública per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Ajuntament de XXXXX
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació
2.OBJECTE DEL CONTRACTE:
- Descripció de l'objecte: realitzar les obres previstes en el “Projecte executiu instal.lació fotovoltaica Poliesportiu XXXXX”.
- Duració del contracte: set (7) mesos, havent de concloure les obres abans del dia 31 de desembre de 2010.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: urgència
b) Procediment: obert
c) Forma: varis criteris d’adjudicació.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
- Import total: 394.414,60 euros de pressupost net, més 63.106,34 euros en concepte d’IVA, essent l’import total de: 457.520,94 euros (IVA inclòs).
5.GARANTIES:
a) La provisional: 11.832,43 euros (3% del pressupost IVA exclòs).
b) La definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
6.OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament de XXXXX (Negociat de Contractació).
b) Domicili: pl. XXXXX
c) Localitat i codi postal: XXXXX
d) Telèfon: 977. XXXXX
e) Fax: 977. XXXXX
f) Perfil de contractant: a través de la web http://www.XXXXX.cat/
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13 dies naturals a comptar des del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 13 hores.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA

a) Classificació del contractista:
GRUP: I SUBGRUP: 2 CATEGORIA: d
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals a comptar a partir del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 13 hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
- Entitat: Ajuntament de XXXXX
- Domicili: pl. XXXXX
- Localitat i codi postal: XXXXX
d) Admissió de variants: no està prevista.
9.OBERTURA DE LES OFERTES:
- SOBRE 1.- En acte intern, en acabar-se el termini de presentació d’ofertes.
- SOBRE 2.- En acte públic, a les 12 hores del setè dia hàbil següent a comptar des de l’obertura del sobre 1.
10. ALTRES INFORMACIONS: serà condició especial d’execució del contracte a què es refereix aquest plec, de conformitat amb l’establert a l’article 17.2 del Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, i a l’article 102 de la LCSP, que el nou personal que el contractista adjudicatari necessiti contractar per a l’execució de les obres es trobi en situació d’atur, prioritàriament en situació d’atur de llarga durada i que sigui requerit a través dels Serveis Públics d’Ocupació.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.
XXXXX, 30 de març de 2010. – L’alcalde, XXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 298 2-Saclima solar fotovoltaica 122 3-Krannich solar 77 4-Lidersolar 66 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 63 6-Censolar 55 7-Rios renovables 44 8-Galivoltaica s.l. 42 9-Ecogal energia 35 10-Solosol energías naturales s.l. 26
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com