SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
Hipotético cambio de signo en gobierno ¿Pondría en riesgo despliegue renovable?

+ encuestas
Centro de Compras
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público para instalación de ACS en Barcelona. REF 338 E.

15-2-10
Juan Alcolado
536 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Barcelona ha publicado Concurso para la implantación de energía solar térmica para la producción de acs y otras medidas de ahorro y eficiencia energética en un Complejo Depotivo. REF- 338 E

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

 XXXXXX
ANUNCI DE LICITACIÓ
DE 14 CONTRACTES D´OBRES

 

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l´ obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXX.
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
Data d´aprovació de la licitació: 12 de febrer de 2010.
b) Dependència que tramita l´expedient: Secció d´Administració i Contractació del Servei d´Obres d´Equipaments.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: -.
2) Adreça: -.
3) Localitat i codi postal: -.
4) Telèfon: 93 XXXXXX.
5) Telefax: 93 XXXXXX.
6) Correu electrònic: feosl@XXXXXX.cat.
7) Direcció d´Internet del perfil del contractant: http://www.XXXXXX.
8) Data límit d´obtenció de documentació i informació: dos dies hàbils abans de la data límit de presentació d´ofertes.
d) Número d´expedient:3 38-E Servei de Sostenibilitat i Gestió d´Ecosistemes
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: Execució de les obres corresponents als projectes inclosos al Fons Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010, regulat al RDL 13/2009, de 26 d´octubre, que es relacionen tot seguit: 338-E Implantació d´energia solar tèrmica per a la producció d´acs i altres mesures d´estalvi i eficiència energètica al Complex Esportiu de XXXXXX.
c) Divisió per lots i número de lots/nombre d´unitats: -
d) Lloc d´execució: al terme municipal de XXXXXX.
1) Adreça: -.
2) Localitat i codi postal: XXXXXX.
e) Termini d´execució: 6 mesos.
f) Admissió de pròrroga: en tot cas el contracte s´haurà de complir en la seva integritat abans del 31 de desembre de 2010.
g) Establiment d´un acord marc: -.
h) Sistema dinàmic d´adquisició: -.
i) CPV (referència i nomenclatura): 45300000-0
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: -.
d) Criteris d´adjudicació: (ver documento PDF)
Als criteris 1), 2), 3) i 4) s´aplicaran les fórmules fixades a l´apartat L del quadre resum de característiques del Plec de clàusules administratives particulars i s´apreciarà si les ofertes són desproporcionades o temeràries en els termes que preveu l´esmentat apartat L del quadre resum.
Atès que la present licitació es porta a terme simultàniament amb la licitació d´altres contractes de característiques similars i terminis d´execució i lliurament, i als efectes de garantir la correcta execució del contracte, s´estableix com a norma específica de selecció en relació a la necessària capacitat i solvència tècnica de l´adjudicatari, que la Mesa de contractació podrà, motivadament, declarar la inadmissibilitat d´una oferta si considera esgotada la capacitat i solvència tècnica del licitador inicialment millor classificat per haver estat també millor classificat en altra o altres de les licitacions esmentades.
4. Pressupost base de licitació: 82.229,00 EUR (IVA incl.)
5. Garanties exigides
Provisional: no es requereix.
Definitiva: l´haurà de constituir l´adjudicatari i consistirà en un 5% de l´import d´adjudicació (sense incloure l´IVA).
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): exigida per al contracte amb codi FEOSL 350-E:
Codi FEOSL: 350-E. Classificació requerida:
Grup J) Instal·lacions mecàniques, Subgrup
2. De ventilació, calefacció i climatització, Categoria d) Quan l´anualitat mitjana estigui entre 360.000,00 i 840.000,00 EUR.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: per a la resta de codis FEOSL d´aquest anunci (excepte FEOSL 350-E), els licitadors hauran d´acreditar els requisits següents:
- Antiguitat, serà necessari acreditar-la en el sector d´activitat propi de l´objecte del contracte. A tal efectes caldrà aportar una declaració o certificat d´una associació professional o gremi del sector d´activitat que expressi des de quan l´entitat declarant o certificant té constància de l´existència de l´empresa.
- Solvència econòmica i financera, aquesta se acreditarà mitjançant l´aportació d´un qualsevol dels documents que a continuació s´assenyalen:
A) Justificant de l´existència de la contractació d´una assegurança d´indemnització per riscos professionals.
B) Declaració apropiada d´una entitat bancària o financera.
C) Els darrers Comptes anuals presentades al Registre Mercantil o, cas de no estar obligat, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
D) Declaració del volum global de negoci en l´àmbit de l´activitat objecte del contracte, referida als últims 3 anys, o en el seu defecte, des de la data de creació de l´empresa.
- Solvència tècnica, aquesta s´acreditarà en tres aspectes, en els termes següents:
Experiència: Haver realitzat en els darrers tres anys treballs de característiques tècniques similars o idèntiques. Caldrà aportar certificacions emes pel subjecte o òrgan competent de l´administració o empresa contractant.
Logistica: Proximitat del centre logístic de l´empresa sol·licitant o licitadora a la ciutat de Sabadell per la prestació del servei objecte de contracte, mitjançant aportació de declaració responsable indicativa de la situació geogràfica del centre.
Quadre tècnic propi de l´empresa: Mitjançant l´aportació d´una declaració responsable indicativa dels mitjans personals i materials propis de l´empresa.
Això no obstant, també s´admetrà com a criteris de solvència tècnica qualsevol dels establerts als articles 65 de LCSP.
c) Altres requisits específics: segons es determina al Plec de clàusules administratives particulars, i especialment:
- El percentatge de l´objecte del contracte que pot ser subcontractat serà com a màxim de 60%, excepte per als codis FEOSL 337-E i 338-E que serà com a màxim del 50%.
- El percentatge que preveu el Plec General respecte al cost que ha d´assumir el contractista en la realització d´assajos o control de qualitat s´eleva fins el 1 %.
- S´estableix com a condició especial d´execució, l´obligació del contractista que el nou personal necessari per l´execució de les obres es trobi en situació legal d´atur, en els termes de la clàusula 4.19 dels plecs de clàusules administratives particulars.
- El contractista està obligat a subscriure una pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil d´import mínim que s´indica tot seguit per a cada contracte: 150.000,00 EUR
7. Presentació d´ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: finalitzarà al cap de tretze (13) dies naturals, comptats des de l´endemà de la publicació d´aquest anunci en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Si la data límit de presentació és dissabte o festiu, restarà prorrogat automàticament fins el dilluns o dia no festiu següent.
b) Modalitat de presentació: les proposicions s´hauran de formular en la forma prevista en la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars, dins dels tres sobres tancats que preveu aquesta clàusula, tot i utilitzant els models que figuren com annexos al Plec. El Sobre 1 contindrà la documentació relativa a la personalitat, solvència i inexistència de prohibicions per contractar. El Sobre 2 contindrà la documentació tècnica per a l´aplicació dels criteris de valoració no avaluables mitjançant fórmules, sinó per judici de valor. El Sobre 3 contindrà la proposició de licitació i documentació tècnica acreditativa dels criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre municipal de XXXXXX Atenció Ciutadana (SAC).
2. Adreça: carrer de XXXXXX, núm. 10.
3. Localitat i codi postal: XXXXXX.
4. Adreça electrònica: -.
5. Horari: dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 15:00 hores.
d) Nombre previst d´empreses a què es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): -.
e) Admissió de variants: relatives a les millores, segons la lletra L del quadre resum de les característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l´oferta: dos mesos, des de la data d´obertura de les ofertes.
8. Obertura de les ofertes
a) Adreça: XXXXXX, 69 (edifici XXXXXX).
b) Localitat i codi postal: XXXXXX.
c) Data i hora:
Obertura pública Sobre 2: el segon dia hàbil següent al de la data límit per presentar ofertes, exclòs, si s´escau, el dissabte o festiu a les 10:30 hores.
Obertura pública Sobre 3: el sisè dia hàbil següent al de l´obertura del sobre 2, a les 10:30 hores.
No obstant això, quan calgués canviar el dia o l´hora prevista per a les obertures es comunicarà formalment als licitadors.
9. Despeses de publicitat
A càrrec de l´Ajuntament de XXXXXX.
10. Data d´enviament de l´anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: -.
11. Altres informacions
Els licitadors estan obligats a informar a l´Ajuntament la seva adreça electrònica. Les comunicacions i intercanvis d´informació es faran d´acord amb el que preveu el Plec de clàusules. L´adjudicació provisional i serà comunicada al licitadors per correu electrònic.
Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pagina web de l´Ajuntament http://www.XXXXXX_cat.asp
i a l´adreça del Perfil del contractant http://www.XXXXXX_cat.asp.
XXXXXX, 12 de febrer de 2010.

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Juan J. Alcolado

4/10/2018 · Red Eléctrica Española propone incrementar su retribución en más de un 15% con cargo al recibo de la luz.

SL RANK
1-Saclima solar fotovoltaica 16 2-Revosolar solar shop 12 3-Censolar 9 4-Probisol 5 5-Lidersolar 4 6-Promein abogados 4 7-Energiasrenovablesonline.com 4 8-Kurt j. lesker company 4 9-Zytech solar (fabricante placas solares) 3 10-Antusolar 3
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Mar 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com